รับสมัครเข้าอบรม/สัมมนา
หลักสูตร “Clinical diagnosis on cytology in FNA, head and neck, thyroid and breast”
ระหว่างวันที่ 11-29 มีนาคม 2562
*** ค่าลงทะเบียน จำนวน 1,500 บาท ***
ฟอร์มลงทะเบียน
คำนำหน้าชื่อ  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
ชื่อ(ภาษาไทย)  นามสกุล(ภาษาไทย) 
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง (ยศ) 
ระดับ 
สถานที่ปฏิบัติงาน 
หน่วยงาน 
ที่อยู่
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ 
เบอร์โทรสาร ใส่เบอร์โทรศัพท์ ไม่ต้องมีตัวอักษรคั่น เช่น 019223500
มือถือ ใส่เบอร์โทรศัพท์ ไม่ต้องมีตัวอักษรคั่น เช่น 019223500
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
E-mail Address  
 
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  268/1 ถนนพระรามที่ 6
  เขตราชเทวี กทม. 10400
  โทร 02-2026800 ต่อ2238
  โทรสาร 02-6449097