รายชื่อผู้ลงทะเบียน 
หลักสูตร/หัวข้อการอบรม
ลำดับคำนำหน้าชื่อนามสกุลสถานที่ปฏิบัติงานหน่วยงานวันที่ลงทะเบียน
1พญ.ปริยานุช คุ้มสาธิตรพ ลาดพร้าวแผนกร้งสื03/05/2011
2นางสาวประกายแก้วสารสมบูรณ์ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพ03/05/2011
3นางอุทุมพร กิตติจูงจิตโรงพยาบาลเทพธารินทร์สนับสนุนทางการแพทย์06/05/2011
4นางสาวประมาภรณ์คิมหะมานนท์ศูนย์เต้านมโรงพยาบาลวัฒโนสถ06/05/2011
5ร้อยตำรวจโทหญิงกันยารัตน์สุวรรณประเสริฐOPD Watthanosothโรงพยาบาลวัฒโนสถ09/05/2011
6นางชื่นจิตร์พุทธตรัสโรงพยาบาลศูนย์ชลบุรีเฉลิมราชสมบัติชั้น809/05/2011
7นางมลฤดีเทียนทองรพ.พญาไท1รังสีวินิจฉัย11/05/2011
8พญ.สุรางค์สู่พานิชรพ.พญาไท 1 แผนกรังสีวินิจฉัย11/05/2011
9นางพรปวีณ์ถิรไชยนันท์โรงพยาบาลปากช่องนานาหอผู้ป่วยในหญิง11/05/2011
10นางสุวรรณาอัศวกุลกำเนิดรพ.พญาไท 1 แผนกรังสีวินิจฉัย11/05/2011
11น.ต.หญิงแว่นทิพย์ สำราญใจศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช12/05/2011
12นางสาวเพยาว์ผลภาคคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุเทพมหานครศัลยกรรมพิเศษ113/05/2011
13นางสาวโสภณานวกาภรณ์โรงพยาบาลสมุทรสาครแผนกผู้ป่วยใน(ศัลยกรรมหญิง)13/05/2011
14นางสาวสิริพรจูละยานนท์โรงพยาบาลปากช่องนานาผู้ป่วยใน13/05/2011
15นางมนชยาไพสินสมบูรณ์รพ เสรีรักษ์รังสี13/05/2011
16นางสาวสุวรรณภาอุนยวงโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานีศัลยกรรมหญิง13/05/2011
17นางสาวกชพรพุกเจริญโรงพยาบาลปทุมธานีสูติ-นรีเวช14/05/2011
18นางกาญจนาสาหมานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม งานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม17/05/2011
19นางราตรีเสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตศัลยกรรม18/05/2011
20นางภาณุมาศศรีรัตนวงศ์โรงพยาบาลหัวเฉียวห้องผ่าตัด18/05/2011
21นางสมรัสเจี่ยสกุลโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตตึกน้อมเกล้า 218/05/2011
22นางสาวดารินประมวลการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง18/05/2011
23นางจันทนาวงศ์สิทธิกรกลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กระทรวงสาธารณสุข19/05/2011
24นางสาวจิตราสุดสงวนโรงพยาบาลหัวเฉียวหอผู้ป่วยชั้น 15E19/05/2011
25นางสมบัติทันเจริญโรงพยาบาลปทุมธานีตึกพิเศษประกันสังคม19/05/2011
26นางสุนทรียาน่าเอ็นดูโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 119/05/2011
27นางสาวกิตติมาพรโยธารักษ์ห้องตรวจศัลยกรรม/ห้องส่องกล้องศูนย์มะเร็ง ชลบุรี19/05/2011
28นางพิมลวรรณพรหมสุวรรณ์ศูนย์มะเร็ง ชลบุรีงานพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก19/05/2011
29พญ.กุลธิดาสกลชัยพงศ์รพ. จุฬารัตน์11รังสีวิทยา19/05/2011
30น.สดวงกมลรักษ์มิตรโรพยาบาลบางพลี ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน19/05/2011
31นางสาวเสาวลักษณ์มาชัยสิทธิ์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง19/05/2011
32นางนุชอารีย์ศรีโสภณโรงพยาบาลพิจิตรศัลยกรรมหญิง19/05/2011
33นางลดาวรรณ อิทธิธนากรรพ.ไทยนครินทร์ กรุงเทพรังสีวินิจฉัย19/05/2011
34นางสาวนพรัตน์ธิมากุลโรงพยาบาลตำรวจพยาธิวิทยากายวิภาค19/05/2011
35น.สเบญจวรรณสุขใสสาครโรงพยาบาลบางพลีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน19/05/2011
36นางนิภาพรสุดใจรพ.วัฒโนสถผู้ป่วยใน19/05/2011
37นางสาวดวงเนตรงามละเมียดแผนกรังสีวิทยาโรงพยาบาลแกลง19/05/2011
38ร.ต.หญิงสุนารีเลาหล่ายหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 6/1 รพ.ภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ19/05/2011
39พญ.ปิยะดาราคงพิบูลย์กิจโรงพยาบาลพะเยากลุ่มงานรังสีวิทยา19/05/2011
40นางสาวศวิภาขามาลาสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าเซลล์วิทยา19/05/2011
41นางสาวศลิษาศรีระวิโรงพยาบาลตำรวจพยาธิวิทยากายวิภาค19/05/2011
42นางสาวสุเมธาขวัญส่งศูนย์มะเร็งอุดรธานีห้องผ่าตัด19/05/2011
43นางสาวเกษณีจับศรทิพย์โรงพยาบาลปทุมธานีตึกพ.4/519/05/2011
44นางสาวนิตยาด้วงเงินโรงพยาบาลปทุมธานีศัลยกรรมหญิง20/05/2011
45นางฉัตรฤดีดำรงพานิชชัยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์คลีนิคเคมีบำบัด20/05/2011
46นางอรลักษณ์เกตุพันธ์โรงพยาบาลปทุมธานีรังสีวิทยา20/05/2011
47แพทย์หญิงกุลยาทาระชาติโรงพยาบาลศูนย์สวรรค์ประชารักษ์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์กลุ่มงานรังสีวิทยา20/05/2011
48นางภาวิณ๊น้อยอยู่นิตย์โรงพยาบาลปทุมธานีรังสีวิทยา20/05/2011
49น.ท.หญิง.ม.ลอภิรดีกฤดากรรพ.ภูมิพลอดุลยเดช รังสีรักษา20/05/2011
50นางสาวดวงพรขาวขำโรงพยาบาลปทุมธานีรังสีวิทยา20/05/2011
51ร.อ.หญิงปาริชาตินิลปริสุทธิ์รพ.ภูมิพลอดุลยเดชหน่วยรังสีรักษา20/05/2011
52นางเสาวลักษณ์เนาว์สุวรรณภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์20/05/2011
53นายชาญดนัยประดับเพ็ชร์งานเซลล์วิทยาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี20/05/2011
54นางมณฑิราบุตรแก้วหอผู้ป่วยศัลยกรรมรวมโรงพยาบาลหนองคาย20/05/2011
55น.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ บารมีรังสิกุลกองศัลยกรรมกองศัลยกรรม20/05/2011
56นายแพทย์ก่อพงศ์ ผดุงสะอาดรพ. ปทุมธานีรังสีวิทยา20/05/2011
57นางภัคภรตังคะวัชระหอผู้ป่วยศัลยกรรมรวมโรงพยาบาลหนองคาย20/05/2011
58ร.ท.หญิงสุปราณีภักดีวุฒิหอผู้ป่วย 6/3รพ. ภูมิพลอดุลยเดช20/05/2011
59น.ส.กุลอุมาอั้นจุกฉุนหอผู้ป่วย 6/3ร.พ. ภูมิพลอดุลยเดช20/05/2011
60นางสาวปานดวงใจไทยดำรงค์เดชคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร20/05/2011
61นางสาวชุติมานามนนท์โรงพยาบาลสกลนครหน่วยเคมีบำบัดและสลายนิ่ว20/05/2011
62นางกันต์กนิษฐ์นวลอินทร์โรงพยาบาลอำนาจเจริญศัลยกรรมหญิง 20/05/2011
63นางสุดารัตน์วงศ์กาฬสินธุ์โรงพยาบาลสกลนครหน่วยเคมีบำบัดและสลายนิ่ว20/05/2011
64น.ต.หญิงวีรานุตรพูลทองคำกองศัลยกรรมกองศัลยกรรม20/05/2011
65นางลาวัลย์รักษนาเวศศูนย์มะเร็ง ชลบุรีกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ21/05/2011
66นางสาวกรรณิการ์มรกตสุวรรณโรงพยาบาลพระพุทธบาทตึกศัลยกรรม321/05/2011
67นาปริชาดกาบกรณ์ศูนย์มะเร็ง ชลบุรีงานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบำบัด กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก21/05/2011
68นางสโรชาเล็กน้อยศูนย์มะเร็ง ชลบุรีงานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก21/05/2011
69เรืออากาศตรีหญิงพรรณิสาแท่นนิลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกองการพาบาล21/05/2011
70เรืออากาศโทหญิงอิสราภรณ์ณ นครโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชศัลยกรรมอุบัติเหตุ22/05/2011
71นางอวยพรคำทิพย์รพ.ปทุมธานีอายุรกรรมหญิง22/05/2011
72นางวิลาวัลย์ขนานสุขโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีห้องผ่าตัด23/05/2011
73นางนงนุชพยอมน้อยโรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีศัลยกรรม 323/05/2011
74นางพิภัทร์ชิตาณ นครโรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีผู้ป่วยนอก23/05/2011
75นางเครือวรรณรอดช้างโรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีตา หู คอ จมูก/พิเศษประกันสังคม/เคมีบำบัด23/05/2011
76นางสมปองอธิปัญญาคมโรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีตา หู คอ จมูก/พิเศษประกันสังคม/เคมีบำบัด23/05/2011
77นางสาวปราณีพรมวงค์โรงพยาบาลลำปางหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง23/05/2011
78น.ส.สุธาดาวงษ์สง่าโรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีหอผู้ป่วยพิเศษ 100 ปี23/05/2011
79นางรุ่งระวีขวัญแก้วโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีห้องผ่าตัด23/05/2011
80นางสาวพิชญาภาพิชะยะศูนย์มะเร็งชลบุรีศูนย์มะเร็งชลบุรี23/05/2011
81นายเล็กเจริญกิจขจรโรงพยาบาลหาดใหญ่พยาธิวิทยากายวิภาค23/05/2011
82น.ส.นุชธิดาสมัยสงฆ์ร.พ. กรุงเทพโภชนบำบัด23/05/2011
83นายอภิรามส่งศรีโรงพยาบาลหาดใหญ่พยาธิวิทยากายวิภาค23/05/2011
84นางชลาลัยเรืองเวชโรงพยาบาลอำนาจเจริญOPDมะเร็งเต้านม23/05/2011
85นางชญานิศชอบอรุณสิทธิโรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีศัลยกรรม 323/05/2011
86นางประภาพรรณโชติกานนท์ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาลหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา23/05/2011
87นางสาวนิภาพรรณนิลทรัพย์โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราประกันสังคมหญิง23/05/2011
88นางโสภาจันมะโนโรงพยาบาลลำปางหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง23/05/2011
89นางสาวเสริมสุขคุณารัตน์โรงพยาบาลราชบุรีกลุ่มงานรังสีวิทยา23/05/2011
90พญประชุมพรบูรณ์เจริญโรงพยาบาลสุรินทร์พยาธิวิทยากายวิภาค23/05/2011
91นางสุนันทาอัมพวาโรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีศัลยกรรม 323/05/2011
92นางสาวพัชรีนิ่มอนงค์โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราประกันสังคมหญิง23/05/2011
93เรืออากาศโทหญิงชัญญารัตน์ตั้งอยู่ศิริรพ.ภูมิพลอดุลยเดชหอผู้ป่วยศัลยกรรม23/05/2011
94นางสาวกมลทิพย์ละแมนชัยวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพลมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ23/05/2011
95 นฤมลอินทรเสนร.พ.ภูมิพลอดุลยเดชรังสีรักษา23/05/2011
96น.ส.สุนันทาเตโชโรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีตา หู คอ จมูก/พิเศษประกันสังคม/เคมีบำบัด23/05/2011
97น.ส.พรพิมลรัตนสุวรรณโรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีหอผู้ป่วยศัลยกรรม 323/05/2011
98นางสาวปวีณาปลัดศรีช่วยรพ.วัฒโนสถ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพศูนย์เต้านม 23/05/2011
99นางวัชรีย์ไกรสิงห์เดชาโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม23/05/2011
100นางอินทิราพันธุ์เมธิศร์รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง23/05/2011
101นางสาวสุภาพสังขกุลโรงพยาบาลราชบุรีเคมีบำบัีด23/05/2011
102นางสาวอัมพรทรัพย์มาโรงพยาบาลพิจิตรรังสีวิทยา24/05/2011
103นางสุนันทาสายรัตนอินทร์รพ.สมเด็จพระพุทะเลิสหล้าศัลยกรรมหญิง24/05/2011
104นางสาวปิยนันท์ สังฆะพิลาโรงพยาบาลโพนทองผู้ป่วยในหญิง24/05/2011
105นางสาวศุภาฑินันท์ศรีกำพละโรงพยาบาลโพนทองตึกผู้ป่วยในชาย24/05/2011
106นางอุบลบุญรอดโรงพยาบาลปทุมธานีopdศลย์24/05/2011
107นางสาววิไลวรรณ ดิเรกพิทักษ์ศูนย์มะเร็งชลบุรีผู้ป่วยใน24/05/2011
108นางพรทิพย์ธีระกาญจน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์งานอนามัย24/05/2011
109นางสาวผกาวลีประกายสิทธิ์ร.พ. กรุงเทพโภชนบำบัด24/05/2011
110นางปราณีบันลือธัญลักษณ์ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยรังสีวิทยา สาขารังวิทยาวินิจฉัย24/05/2011
111นางกัลยาณีธีรกุลร.พ จุฬาลงกรณ์หน่วยวินิจฉัยโรตเต้านม24/05/2011
112นายสุรพลฉากครบุรีโรงพยาบาลสกลนครศัลยกรรม24/05/2011
113นางสาวพรสินี เต็งพานิชกุลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์24/05/2011
114นายแพทย์นราพงศ์ธีรอัครวิภาสโรงพยาบาลลำลูกกาผู้อำนวยการ24/05/2011
115นางสาววัลภาโส๊ะอิหม่ำโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่หอผู้ป่วยศัลยกรรม25/05/2011
116เรืออากาศตรีหญิงรสรินทร์สินธุพรมรพ.ภูมิพลอดุลยเดชหน่วยรังสีรักษา25/05/2011
117นางทิพวัลย์พู่สกุลวงษ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์สาขารังสีวินิจฉัย25/05/2011
118นส.นิตยาจันทะเขตโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีรังสีวิทยา25/05/2011
119นางอรไทยแย้มเยื้อนศูนย์มะเร็งชลบุรีงานการพยาบาลผู้ป่วยใน25/05/2011
120นางสาวนฤมลมณีวิหกรพ.ราชบุรีศัลยกรรมทั่วไปหญิง25/05/2011
121เรือเอกครองชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือศัลยกรรม25/05/2011
122นายแพทย์ธเณศสุทธิเสวันต์โรงพยาบาล ลี้กระทรวงสาธารณสุข25/05/2011
123นางอภัยวิวัฒน์ชัยกุลโรงพยาบาลนครพิงค์รังสีวิทยา25/05/2011
124นางสาวเมลิสสาพันธุ์เมธิศร์โรงพยาบาลนครพิงค์รังสีวิทยา25/05/2011
125นางสาวสุชาดาสุวรรณวัฒนากุลโรงพยาบาลพิจิตรรังสีวิทยา25/05/2011
126นางวิไล หน่อคำโรงพยาบาลนครพิงค์รังสีวิทยา25/05/2011
127นางสาวเกตุสุณี สายชำนิศูนมะเร็งชลบุรีกลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ25/05/2011
128นางสาวพิมพิกา ไชยปัญญาโรงพยาบาลนครพิงค์รังสีวิทยา25/05/2011
129นางพจนากตัญญตานุรักษ์โรงพยาบาลราชบุรีห้องผ่าตัด26/05/2011
130นางสาวสุชาดาสุนทรศิริทรัพย์รพ.ราชบุรีหอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก26/05/2011
131นางสาววัชราภาบุญชัยยุทธศักดิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์งานอนามัย กองกิจการนักศึกษา26/05/2011
132นางจันทนาทับมณีห้องผ่าตัด ร.พ. ราชบุรีห้องผ่าตัด26/05/2011
133นายแพทย์ประสิทธิ์ทองสดายุโรงพยาบาลระยองศัลยกรรม26/05/2011
134แพทย์หญิงสุขฤทัยมุจนานนท์โรงพยาบาลระยองพยาธิวิทยา26/05/2011
135นางวรินธรเลื่อนลอยโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานีกระทรวงสาธารณสุข26/05/2011
136นายรังสรรค์บุตรชาร.พ ปทุมธานีศัลยกรรม26/05/2011
137นางสุพรเทพทิตย์รพ.ราชบุรีหอผู้ป่วยศัลยกรรมตกแต่ง26/05/2011
138นางพรรณราย เจริญสุขโรงพยาบาลสกลนครห้องตรวจศัลยกรรม งานผู้ป่วยนอก27/05/2011
139นางสาวพัชรินทร์วรรณโพธิ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล27/05/2011
140นางกลิ่นแสงทองศูนย์ถันยเวชช์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์27/05/2011
141นางกนกวรรณชัยราชโรงพยาบาลเกาะสมุยห้องผ่าตัด30/05/2011
142นางสาวศศิธรจงวัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ลำปางตึกพิเศษมตตา30/05/2011
143นายสุกรีแวมามะโรงพยาบาลเบตงศํลยกรรม30/05/2011
144นางสาวเพชรรุ่งเดชบุญญจิตต์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข30/05/2011
145นางจุฑารัตน์จิตสวัสดิ์โรงพยาบาลเกาะสมุยการพยาบาล30/05/2011
146นางศศิณารักบำรุงโรงพยาบาลชัยบุรีIPD31/05/2011
147นางสาวมณฑาลิ้มทองกุลโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี31/05/2011
148นางสุภาณีกาญจนจารีโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี31/05/2011
149นายสุทธิพงษ์ปิ่นแก้วรพ.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานีรพ.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี31/05/2011
150นางภัควลัญชญ์นพคุณโรงพยาบาลพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรีพิเศษ ชั้น 131/05/2011
151นางสาวนันทภัครานไพรม.เวสเทิร์นคณะพยาบาลศาสตร์01/06/2011
152นายจักรพันธ์กึนออยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัชสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข01/06/2011
153นายสิทธิ อติรัตนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัชสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข01/06/2011
154นางพัชรีตันศิริม.เวสเทิร์นคณะพยาบาลศาสตร์01/06/2011
155นาวาตรีหญิง , น.ส.สุบรรณ ทาระบุตรหอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 100 ปี ชั้น 7 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าหอผู้ป่วย 100 ปี ชั้น 7 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 01/06/2011
156นางอาแอเสาะดาโต๊ะโรงพยาบาลยะลาห้องผ่าตัด02/06/2011
157นางสูไหล๊ะหลงแดวาโรงพยาบาลยะลาห้องผ่าตัด02/06/2011
158นางสาวพุธทาเจือจันทึกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว02/06/2011
159นาง(Mrs)ภาวนาโฆสิตะมงคลทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตึกผู้ป่วยหญิงฝ่ายการพยาบาล02/06/2011
160พญ.จีรวรรณโยธาทิพย์รพ. เกษมราษฎร์ประชาชื่นรังสี03/06/2011
161นางชลีรัตน์ศานุจารย์โรงพยาบาลปิยเวทฝ่ายการพยาบาล03/06/2011
162นางนพรัตน์ช่วยเกื้อรพ.หาดใหญ่รังสีวิทยา03/06/2011
163นายมณเฑียรมรุตกรกุลโรงพยาบาลราชบุรีศัลยกรรม03/06/2011
164นางสาวศิริลักษณ์มากมณีรพ.ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรีOPD ศัลยกรรม03/06/2011
165นางสาวปภาณิดาบ่อสุวรรณโรงพยาบาลเวชธานีOPD SURGERY03/06/2011
166นางสารีหพ๊ะหะยีมอโรงพยาบาลยะลาการพยาบาล03/06/2011
167นางสาวกนกกาญจน์แซ่จึงโรงพยาบาลปิยเวทศูนย์มะเร็งและพันธุกรรมบำบัด03/06/2011
168พญ.ปาริชาติจันทร์ผ่องรพ.หาดใหญ่รังสีวิทยา03/06/2011
169นางเจียรไนอาศนสุวรรณ์รพ.ราชบุรีหอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก04/06/2011
170นางสาวพวงพลอยหาญวีระโรงพยาบาลหัวเฉียวหอผู้ป่วยชั้น 16S04/06/2011
171นางสุปราณีเชื้อเอี่ยมโรงพยาบาลหัวเฉียวหอผู้ป่วยชั้น 14E04/06/2011
172นางทิพยาดาเพิ่มชาติโรงพยาบาลหัวเฉียวศูนย์ตรวจสุขภาพฯ04/06/2011
173นางสาวทิพวัลแสงหินโรงพยาบาลหัวเฉียวหอผู้ป่วยชั้น 18ES04/06/2011
174นางสาวพรทิภาบุญพันธ์โรงพยาบาลหัวเฉียวหอผู้ป่วยชั้น 16S04/06/2011
175นายเอกชัยผดุงภักดีวงศ์โรงพยาบาลพรานกระต่ายศัลยกรรม04/06/2011
176นายเสรีย์ภาคภูมิกมลเลิศกลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลอุทัยธานี04/06/2011
177นายศุภชัยยอดเยี่ยมโรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรีศัลยแพทย์04/06/2011
178นางสาววาทินีอยู่ประยงค์ศูนย์มะเร็งลพบุรีพยาธิวิทยากายวิภาค04/06/2011
179นางขนิษฐาอร่ามศรีแผนกรังสีวิทยารังสีวินิจฉัย04/06/2011
180นางสาวนวลฉวี หงสามนุษย์โรงพยาบาลราชวิถีเซลล์วิทยา04/06/2011
181นางสาววิรุณรักษ์ลิขิตานุภาพภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลศิริราชเซลล์วิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทศาสตร์ศิริราชพยาบาล04/06/2011
182นางสาวกรพิชญ์ไสวโรงพยาบาลศรีสะเกษพยาธิวิทยา04/06/2011
183นางสาวศดานันท์สันทาลุนัยโรงพยาบาลตากสินพยาธิวิทยา04/06/2011
184นายดิลกจันทนาอรพินท์โรงพยาบาลนครปฐมเซลล์วิทยา04/06/2011
185นางสาวสุนาลี ศรีสุดาโรงพยาบาลขอนแก่นงานเซลล์วิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา04/06/2011
186นางวารุณีพูลสวัสดิ์ร.พ.เวชธานีรังสีวิทยา04/06/2011
187นางสาวโชติกาอินทองแก้วโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชาพยาธิวิทยากายวิภาค04/06/2011