รายชื่อผู้ลงทะเบียน 
หลักสูตร/หัวข้อการอบรม
ลำดับคำนำหน้าชื่อนามสกุลสถานที่ปฏิบัติงานหน่วยงานวันที่ลงทะเบียน
1นางสาวพิจิตราสาคเรศโรงพยาบาลพลับพลาชัยงานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน06/05/2011
2นางสาวขจิตบุญประดิษฐวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรมราชวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครศรีธรรมราช09/05/2011
3นางอุษณีย์ช้อยเครือโรงพยาบาลบ้านโป่งศัลยกรรม09/05/2011
4นางพิมลณัฏฐ์จิรวัฒน์สกุลโรงพยาบาลบ้านโป่งศัลยกรรม09/05/2011
5นางมาลินีทองสุขโรงพยาบาลชลบุรีศัลยกรรมหญิง09/05/2011
6นางอุษาพงษ์เลาหพันธุ์รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สองพี่น้อง สุพรรณบุรีศัลยกรรมหญิง09/05/2011
7นางสาวนัยนา โสภาพงษ์โรงพยาบาลหนองแซงผู้ป่วยใน09/05/2011
8นางอารียาแสงชัยภูมิโรงพยาบาลระยองหน่วยเคมีบำบัด10/05/2011
9นางกมลาภรณ์เรือนทองโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์กลุ่มการพยาบาล10/05/2011
10นางเบญจมาภรณ์ทองทวีวิวัฒน์โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ผู้ป่วยนอก10/05/2011
11นสเรียมนมรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะพยาบาลศาสตร์10/05/2011
12นางปัทมาทองใบโรงพยาบาลระยองกลุ่มการพยาบาล10/05/2011
13นางสมใจอัศวบุญญาเดชโรงพยาบาลไทยนครินทร์ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม10/05/2011
14นางสาวเอมวดีเกียรติศิริคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม10/05/2011
15นางสาวอมรรัตน์เสตสุวรรณคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร11/05/2011
16นางกษมภัฏสวัสดิรักษ์โรงพยาบาลตรังพิเศษชั้น 611/05/2011
17นางอังคณาโพธิ์สุขโรงพยาบาลชลบุรีศัลยกรรมทั่วไป11/05/2011
18นางจินดานันทวงษ์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล11/05/2011
19นางสาวเพลินพิศมีศิริโรงพยาบาลปากช่องนานาตึกผู้ป่วยในหญิง11/05/2011
20นางสาวนิตยาผาแสงโรงพยาบาลปากช่องนานาตึกผู้ป่วยใน 511/05/2011
21นางสาวสายทิพย์นวลนุชกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงรายส่งเสริมสุขภาพสตรี11/05/2011
22นางพัชรดาเรืองรองโรงพยาบาลหาดใหญ่หอผู้ป่วยศัลยกรรม 52012/05/2011
23นางจิณพิชญ์ชามะมมคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์12/05/2011
24นางกัลยาอินเกื้อโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานีพิเศษทำไม้12/05/2011
25นางจันทราอาวุธเพชรโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานีศัลยกรรมหญิง12/05/2011
26นางนันธิดาพันธุศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตคณะพยาบาลศาสตร์12/05/2011
27นางสาวอรนุชรักความดีกลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอกศูนย์มะเร็ง ชลบุรี12/05/2011
28นางวณิดามงคลสินธุ์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร12/05/2011
29นางสาวนภัสกรแซ่ลิ้มโรงพยาบาลกุดชุมงานอนามัยแม่และเด็ก12/05/2011
30ร้อยตำรวจเอกหญิงธิดารัตน์แสงรุ่งวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจกลุ่มงานอาจารย์12/05/2011
31นางสุนันทาวิทยอุดมคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครศัลยกรรมหญิง12/05/2011
32นางสาววรรณณีศศิวิมลพันธุ์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครศัลยกรรมพิเศษ312/05/2011
33นางตรีทิพย์ถิ่นนครคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครศัลยกรรมพิเศษ 212/05/2011
34นางนัฐยาจิตจักรรพร. กูฉินารายณ์ศูนยืสุขภาพชุมชนตำบลบัวขาว12/05/2011
35นางสาวสัตบงกชสระมุณีโรงพยาบาลหาดใหญ่หอผู้ป่วยศัลยกรรม 52012/05/2011
36นางสาวรุ่งระวีสินลาโรงพยาบาลสมุทรสาครแผนกผู้ป่วยนอก(opdศัลยกรรม)13/05/2011
37นางแววดาวฉั่นโรงพยาบาลสมุทรสาครแผนกผู้ป่วยนอก(หน่วยเคมีบำบัด)13/05/2011
38นางรจิตสุวรรณโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอผู้ป่วยใน ตึกศัลยกรรมหญิง13/05/2011
39นางสาวสุยามาสชุมพุฒิพงษ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตตึกน้อมเกล้า 314/05/2011
40นางจุฑามาศอานไธสงโรงพยาบาลขุขันธ์งานผู้ป่วยในหญิง14/05/2011
41นางบุศราคัมโพธิ์งามโรงพยาบาลขุขันธ์งานผู้ป่วยในหญิง14/05/2011
42นางภัทรานิษฐ์คำภาโรงพยาบาลเลิดสินกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ14/05/2011
43นางสาวชลฤทัยเนติรัฐกรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทและทรวงอก14/05/2011
44นางสาววัชรินทร์มาลาทองโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตตึกน้อมเกล้า 214/05/2011
45นางสาวสำรวยนาวารักษ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง14/05/2011
46นางณภาส์ณัฐอุดีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตตึกน้อมเกล้า 415/05/2011
47นางสาวมณีวรรณ แก้วจันทร์ศรีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตศัลยกรรม17/05/2011
48น.ส.อุบลมาศศรีวรรณร.พ.พระจอมเกล้าจ.เพชรบุรีอายุรกรรม18/05/2011
49นางสาวฐาปนีกองแก้วโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมหอผู้ป่วยศัลยกรรม18/05/2011
50นางนิภาพรสุดใจรพ.วัฒโนสถผู้ป่วยใน18/05/2011
51นางสมจิตรวิศวประสิทธิ์รพ. วัฒโนสถ วิชาการ18/05/2011
52นางจิรรัตน์ หรือตระกูลโรงพยาบาลพิจิตรศัลยกรรมหญิง18/05/2011
53นางกฤษณาประกอบศรีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมหอผู้ป่วยศัลยกรรม18/05/2011
54นางสมบัติทันเจริญโรงพยาบาลปทุมธานีตึกพิเศษประกันสังคม18/05/2011
55นางสาวเกษณี จับศรทิพย์โรงพยาบาลปทุมธานีตึกพ.4/518/05/2011
56นางสาวเสาวลักษณ์มาชัยสิทธิ์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง18/05/2011
57นางสาววรัญชรีเรี่ยวแรงวรกุลรพ.กรุงเทพหาดใหญ่แผนกศัลยกรรม18/05/2011
58นางปารดาแขวงอินทร์โรงพยาบาลหัวเฉียวคลินิกศัลยกรรม18/05/2011
59นางสุวรัตน์ย้อนใจทันโรงพยาบาลสุโขทัยศัลยกรรมหญิง18/05/2011
60นางสุกัญญาครองธานินทร์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชหน่วยเคมีบำบัด ศูนย์มะเร็ง18/05/2011
61นางเบญจมาศดวงเดือนร.พ. พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรีเคมีบำบัด18/05/2011
62นางสุนทรียาน่าเอ็นดูโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 119/05/2011
63นางชนากานต์ประทุมมาตึกผู้ป่วยหญิง โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ19/05/2011
64น.ส.มณีเนตรเนินไธสงโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาศัลยกรรมหญิง 219/05/2011
65นางรัชนีคำวังงานเวชศาตร์ครอบครัวโรงพยาบาลโพนพิสัย19/05/2011
66นางวราภรณ์เจริญเกษมวิทย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์พิเศษ 619/05/2011
67นางสาวศุภรัตน์ชมบุหงารพ.พระนครศรีอยุธยาRCU19/05/2011
68นางสาวกาญจนาเกษกาญจน์รพ.ภูมิพลอดุลยเดชหอผู้ป่วยศัลยกรรม19/05/2011
69นางสาวปราณีพรมวงค์โรงพยาบาลลำปางหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง20/05/2011
70นางพิภัทร์ชิตาณ นครโรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีผู้ป่วยนอก20/05/2011
71นางโสภาจันมะโนโรงพยาบาลลำปางหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง20/05/2011
72นางชญานิศชอบอรุณสิทธิโรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรีศัลยกรรม 320/05/2011
73นางฉัตรฤดีดำรงพานิชชัยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์คลีนิคเคมีบำบัด20/05/2011
74ร.อ.หญิงปาริชาตินิลปริสุทธิ์รพ.ภูมิพลอดุลยเดชรังสีรักษา20/05/2011
75นางพรรณารายเจริญสุข(แทน)โรงพยาบาลสกลนครหน่วยเคมีบำบัดและสลายนิ่ว20/05/2011
76นางกันต์กนิษฐ์นวลอินทร์โรงพยาบาลอำนาจเจริญศัลยกรรมหญิง20/05/2011
77น.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ บารมีรังสิกุลกองศัลยกรรมกองศัลยกรรม20/05/2011
78นางสาวชุติมานามนนท์โรงพยาบาลสกลนครหน่วยเคมีบำบัดและสลายนิ่ว20/05/2011
79นางลาวัลย์รักษนาเวศศูนย์มะเร็ง ชลบุรีกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ21/05/2011
80นางปริชาดกาบกรณ์ศูนย์มะเร็ง ชลบุรีงานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบำบัด กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก21/05/2011
81นางสาวกมลทิพย์ละแมนชัยวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพลมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ21/05/2011
82นางสาวสโรชาเล็กน้อยศูนย์มะเร็ง ชลบุรีงานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก21/05/2011
83นางสาวนิภาพรรณนิลทรัพย์โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราประกันสังคมหญิง22/05/2011
84นางสาวพัชรีนิ่มอนงค์โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราประกันสังคมหญิง22/05/2011
85นางชลาลัยเรืองเวชโรงพยาบาลอำนาจเจริญOPDมะเร็งเต้านม23/05/2011
86นางสาวสุภาพสังขกุลโรงพยาบาลราชบุรีเคมีบำบัีด23/05/2011
87นางสาวผุสดีวรรณภักตร์โรงพยาบาลหัวเฉียวหอผู้ป่วยชั้น 15E23/05/2011
88นางสาวจินตนากูลวิริยะโรงพยาบาลหัวเฉียวหอผู้ป่วยชั้น 19ES23/05/2011
89นางวัชรีย์ไกรสิงห์เดชาโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม23/05/2011
90นางสาวปวีณาปลัดศรีช่วยรพ.วัฒโนสถ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพศูนย์เต้านม23/05/2011
91นางอินทิราพันธุ์เมธิศร์รพ.สมเด็จพระพุทธเลิสหล้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง23/05/2011
92น.ส.นุชธิดาสมัยสงฆ์ร.พ. กรุงเทพโภชนบำบัด23/05/2011
93นางอมราภรณ์ชาครานนท์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชศัลยกรรมหญิง23/05/2011
94นางสาวสุชาดาสุนทรศิริทรัพย์รพ.ราชบุรีหอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก23/05/2011
95นางบุญมี มาบุรีรพ.ลำลูกกาผู้ป่วยใน24/05/2011
96นางพรทิพย์ธีระกาญจน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์งานอนามัย24/05/2011
97นางสาวผกาวลีประกายสิทธิ์ร.พ. กรุงเทพโภชนบำบัด24/05/2011
98นางสาวนิภารุจนันตกุลวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี24/05/2011
99นางสาววิไลวรรณ ดิเรกพิทักษ์ศูนย์มะเร็งชลบุรีผู้ป่วยใน24/05/2011
100นางสาวพรสินีเต็งพานิชกุลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์24/05/2011