รายชื่อผู้ลงทะเบียน 
อบรมหลักสูตรที่ 6 “พยาบาลกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม”
ลำดับคำนำหน้าชื่อนามสกุลสถานที่ปฏิบัติงานหน่วยงานวันที่ลงทะเบียน
1นางวาสนาคงบัวสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสาธารณสุขอำเภอป่าบอน06/03/2012
2นางสาวพรรธ์ทิพาแสงสว่างสถานีอนามัยบ้านหนองธงสาธารณสุขอำเภอป่าบอน06/03/2012
3นางสาวณัฐฐิตาเพชรประไพสำนักวิชาพยาบาลสาตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี06/03/2012
4นางวาริธรประวัติวงศ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี06/03/2012
5นางจันทร์ทิราเจียรณัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาีรี06/03/2012
6นางณัฐกานต์ จิรโชติพงศ์สถานีอนามัยบ้านควนเพ็งสาธารณสุขอำเภอป่าบอน06/03/2012
7นางสุชามาจงจริงวงศ์โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวนกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน08/03/2012
8นางสาวกชกรเพียซ้ายสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี08/03/2012
9นางสาวจันทกานต์กาญจนเวทางค์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี08/03/2012
10นางสาวอาทิตยายีละสาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์รพ.สงขลานครินทร์08/03/2012
11นางมลิวรรณสุคันธพันธ์รพ.สงขลานครินทร์ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สาขาวิชามะเร็งวิทยา08/03/2012
12พันเอกหญิง ดร.วัลลภาบุญรอดสำนักวิชาพยาบาลสาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี08/03/2012
13นางสาวทัดขวัญมธุรชนสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี08/03/2012
14นางสาวปัทมาวาจามั่นสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี08/03/2012
15นางอารีย์จิตร์ภิรมย์ศรีร.พ รามา ธิบดีศูนย์วินิจฉัยเต้านม ภาควิชารังสีวิทยา08/03/2012
16นางพัชริยาพยัคฆพงษ์โรงพยาบาลปากช่องนานา หอผู้ป่วยหญิง กลุ่มการพยาบาล09/03/2012
17นางเดือนรุ่งธิชากรณ์โรงพยาบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน09/03/2012
18นางจันทราเรืองศรีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีศัลยกรรมหญิงสามัญ09/03/2012
19นางศิริพรรณโมกขพันธ์รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวนเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน09/03/2012
20นางกรรณิการ์ชูฤทธิ์รพ มหาราชนครเชียงใหม่ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่09/03/2012
21นางวรรณา สงสว่างสถานีอนามัยสถานีอนามัยบ้านไทรพอน ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง09/03/2012
22นางสาวสุธิดา ราชเดิมหอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 8รพ.สงขลานครินทร์10/03/2012
23นางจริยาเรียนวาทีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 49 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมาหอผู้ป่วยมะเร็ง411/03/2012
24นางนาตยาทองโนนไทยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 49 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมาหอผู้ป่วยมะเร็ง311/03/2012
25นางสาวมัทนียาสมิงกล้าทัพโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง112/03/2012
26นางสาววิภาวดีสงัดเงาะรพ.สต.บางน้ำจืดสสอ.หลังสวน12/03/2012
27นางศรัญญา จุฬารีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี12/03/2012
28นางสาวพิริยาภรณ์ ไทยถนอมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาศัลยกรรมหญิง 212/03/2012
29นางฐิตาภา ผ่องสุขผ่องสุขรพ.สต.บ้านนายาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี12/03/2012
30นางอารีรัตน์ศิริรัตน์รพ.ปากน้ำหลังสวนกล่มงานเวชฯ12/03/2012
31นางธิยา นุสายรัมย์โรงพยาบาลสุรินทร์หน่วยเคมีบำบัด อาคาร 14/213/03/2012
32นางอุบลบุญรอดโรงพยาบาลปทุมธานี ผู้ป่วยอก (ศัลยกรรม)13/03/2012
33นางสาวจุรีพรเย็บปักโรงพยาบาลกระบี่ศัลยกรรมหญิง13/03/2012
34นางสาวศนิกานต์ศรีมณีคณะพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม13/03/2012
35นส.กรรณิการ์บัวศรีรพ.วังวิเศษหอผู้ป่วยใน13/03/2012
36นางณัฏฐภัสสร ศรีไทยรพ.วังวิเศษหอผู้ป่วยใน13/03/2012
37นางเนาวนิตย์เสียมไหมศูนย์ถันยเวชช์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์13/03/2012
38นางกลิ่นแสงทองศูนย์ถันยเวชช์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์13/03/2012
39นส.วิกรณ์รัตน์ศรีธมรัตน์รพ.วังวิเศษหอผู้ป่วยใน13/03/2012
40นางชนิตาวัดอักษรโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ศัลยกรรมทั่วไป14/03/2012
41นางวิไลวรรณสามงามพุ่มรพ.น้ำเกลี้ยงตึกผู้ป่วยใน14/03/2012
42นางอุบลรัตน์ปกครอง โรงพยาบาลกระบี่ตึกพิเศษ 45ปีชั้น4-514/03/2012
43นาง จิตต์ระพีบูรณศักดิ์มหาวิทยาลัยสยามคณะพยาบาลศาสตร์14/03/2012
44นส.ลูกจันทร์เพชรรัตน์รพ.สงขลานครินทร์ฝ่ายบริการพยาบาล15/03/2012
45นางสุพัตราหนูอินทร์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม15/03/2012
46นายชัยพรรณหลวงกลางรพ.สต.ดงขวางสสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
47นางสาวจันทร์สุดาสุดใจรพ.สต.บ้านกลางสสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
48นายบุญรัตน์ ลาวงค์รพ.สต.ดงติ้วสสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
49นางวัชราภรณ์อุเทนธรรมรพ.สต.หนองจันทร์สสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
50นายดิเรกเหมเมืองสสอ.เมืองนครพนมสสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
51นางสาวนิษฐานามโฮงรพ.สต.ดงขวางสสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
52นางสาวอุบลรัตน์ ดีพร้อม คลินิกเคมีบำบัดแผนกศัลยกรรมและห้องฉีดยาเคมีบำบัดแบบไปกลับโรงพยาบาลสุรินทร์15/03/2012
53นางสาวรัชดา อุทิตสารอุทิตสารรพ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ15/03/2012
54นางสิริลักษณ์ คุณุนางสิริลักษณ์ คุณุโรงพยาบาลชานุมานกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ15/03/2012
55นายประณมกระต่ายกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนรพ.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต15/03/2012
56นส.รัชฎาพรอุดรเดชรพ.สงขลานครินทร์ฝ่ายบริการพยาบาล15/03/2012
57นางกอบแก้วกระต่ายกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนรพ.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต15/03/2012
58นางสาวกัลยารัตน์วรรณวงศ์ศูนย์มะเร็ง ลำปางกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ15/03/2012
59นางปะริชญ์ตาภาอานุสารรพ.สต.ขามเฒ่าสสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
60นส.สายพินปานบำรุงรพ.สงขลานครินทร์ฝ่ายบริการพยาบาล15/03/2012
61นางวันเพ็ญศรีสว่างรพ.สต.บ้านผึ้งสสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
62นางอนงศรีนามิ่งรพ.สต.ชะโงมสสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
63นางสาวชนิดา ไพรสุวรรณโรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงาศัลยกรรม15/03/2012
64นางสาวรัตนาสมประสงค์โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง15/03/2012
65นางสาวจริณญาแสงบางกาโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม15/03/2012
66นางชมัยพรแก้วกุ้งโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม15/03/2012
67นายวิวัฒน์ศรีทองทารพ.สต.บ้านผึ้งสสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
68นางสาวอริสาขุนพรมรพ.สต.หัวโพนสสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
69นายพัฒนชัยรัชอินทร์รพ.สต.สุขเกษมสสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
70นายพงษ์ศักดิ์วงศ์พนารัตน์รพ.สต.บ้านห้อมสสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
71นางขวัญหล้าไชยนิฮมรพ.สต.หนองจันทร์สสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
72นางสาววลัยกรณ์หงษ์ชัยรพ.สต.หนองปลาดุกสสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
73นายสุรเดชฮ่อบุตรรพ.สต.อาจสามารถสสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
74นางปฐาภัทรศรีพงษ์สุทธิ์รพ.สต.ดอนแดงสสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
75นางปรียาพันธ์จันทร์คายโคตรรพ.สต.นาราชควายสสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
76นางสาวสุวิมลพานพิมพ์รพ.สต.หนองญาติสสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
77นางอนุรักษ์สอนชารพ.สต.คำพอกสสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
78นางสาวผุสดีคล่องแคล่วรพ.สต.คำพอกสสอ.เมืองนครพนม15/03/2012
79นางวิภารัตน์พุทธวันท์รพ.สต.กุรุคุสสอ.เมืองนครพนม16/03/2012
80นางสาวประกายแก้ว กิ่งโก้โรงพยาบาลสกลนครหน่วยเคมีบำบัด16/03/2012
81นางวิไลรัตน์วงษ์แก้วกลุ่มการพยาบาลรพ.อ่าวลึก16/03/2012
82นางชลธิชาชาญสวัสดิ์กลุ่มการพยาบาลรพ.อ่าวลึก16/03/2012
83นางอุทัยวรรณศัพทเสวีรพ.สต.หนองปลาดุกสสอ.เมืองนครพนม16/03/2012
84นางรัษฎาภรณ์ ศุภรส รพ.อ่าวลึกผู้ป่วยในหญิง16/03/2012
85นางสาวฐิติรัตน์ศิริรักษ์กลุ่มการพยาบาลรพ.อ่าวลึก16/03/2012
86นางสาวศิรดา สังข์ทองโรงพยาบาลอ่าวลึกกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและหน่วยบริการปฐมภูมิ16/03/2012
87นายปัญญาซื่อตรงรพ.สต.คำเตยสสอ.เมืองนครพนม16/03/2012
88นายอธิศักดิ์เพ็งทีรพ.สต.คำเตยสสอ.เมืองนครพนม16/03/2012
89นางสมจิตรศรีสว่างรพ.สต.นาหลวงสสอ.เมืองนครพนม16/03/2012
90นางภิญญดาธานีรพ.สต.นาหลวงสสอ.เมืองนครพนม16/03/2012
91นางสาวรัตนาพรมกันหารพ.เจริญกรุงประชารักษ์หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง16/03/2012
92นางสาวปราณีลานนท์รพ.เจริญกรุงประชารักษ์หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง16/03/2012
93นางราตรีบุญมีรพ.สต.บ้านบัวสสอ.เมืองนครพนม16/03/2012
94นางสายใจ ขวัญสถาพรกุลโรงพยาบาลอ่าวลึกห้องคลอด16/03/2012
95นางสาวศรัญญาคำบุดดาหอผู้ป่วย 5จ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ21/03/2012
96นางสาวเกศราภรณ์สุวรรณไตรย์แผนกศัลย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์ มข.หอผู้ป่วย 3ก21/03/2012
97นางสาวเสาวภาทัพจุฬาหอผู้ป่วย 5ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ21/03/2012
98นางศรัญญาน้อยสีดางานรังสีวินิจฉัยศูนย์มะเร็งลพบุรี21/03/2012
99นางดวงหทัยปรีชาเลิศมิตรโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ศัลยกรรมหญิง21/03/2012
100นางวาสนา ตติยะพงษ์กุลหน่วยรักษ์ปทุม แผนกศัลย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์ มข.หน่วยรักษ์ปทุม21/03/2012
101นางสาวนุชนาฏหน่อเอียดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ศัลยกรรมหญิง21/03/2012
102นางสาวสุภาพรแซ่ตั้นหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลศูนย์ตรัง30/03/2012
103นางเนาวรัตน์ห้วยนุ้ยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2 01/04/2012
104นางจีระนันท์ ปักเข็มโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2 01/04/2012
105นางพีระยาจันทไทยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีห้องตรวจศัลยกรรม02/04/2012
106นางสาวสายสุชลสอดส่องโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอผู้ป่วยพิเศษชั้น602/04/2012
107นางอุทัยวรรณซ้ายเกลี้ยงศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด รพ.สงขลานครินทร์ฝ่ายบริการพยาบาล03/04/2012
108นางสุภัทรา วิเศษคามินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะทิว จ.ชุมพรสสจ.ชุมพร03/04/2012
109นางสาวพันธ์ทิพย์คงรักษ์โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่ผู้ป่วยในและอายุรกรรม04/04/2012
110นางสาวสุชาดาดวงสุวรรณคลินิกศัลยกรรมรพ. สงขลานครินทร์04/04/2012
111นางสาวปวีณาปลัดศรีช่วยศูนย์เต้านม รพ.วัฒโนสถ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพศูนย์เต้านม05/04/2012
112นางสาวอนงค์ภรณ์วงศ์เขียวรพ.สต.พระธาตุสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง05/04/2012
113นางสาวสุรีพรชุมแดงคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี05/04/2012
114นางสาวเนตรนภามณีรัศยากร รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาหอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 905/04/2012
115นางสาวเพ็ญสุรีย์จิตต์บุญหน่วยเคมีบำบัดโรงพยาบาลศูนย์ตรัง10/04/2012
116นางสาวกฤษณาสังขมุณีจินดาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิมทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี10/04/2012
117นางสาวอมรรัตน์แก้วประสิทธิ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมีชั้น 7 (กลุ่มงานศัลยกรรม)11/04/2012
118นางธนทองวรรณสุขรพ.สระบุรีสม.411/04/2012
119นางสาวธิดาบุญแลบรพ.สระบุรี60/111/04/2012
120นางสาวจิราแก่นยะกูลโรงพยาบาลหาดใหญ่หน่วยเคมีบำบัด12/04/2012