รายชื่อผู้ลงทะเบียน 
หลักสูตรการแปลผลฟิล์มเอกซเรย์เต้านม(BIRADS)
ลำดับคำนำหน้าชื่อนามสกุลสถานที่ปฏิบัติงานหน่วยงานวันที่ลงทะเบียน
1นางปิยาณีโพธาวนานนท์โรงพยาบาลอุทัยธานีกลุ่มงานรังสีวิทยา14/05/2012
2นางสาวลลิดาวุฒิพลากรโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชรังสีวิทยา18/05/2012
3นางสาวจินต์จุฑาพรตั้งวีระพงษ์โรงพยาบาลหนองแครังสีวิทยา20/05/2012
4นางสาวมาลีรัตน์สุธีรัตน์รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหิดล21/05/2012
5นสนงลักษณ์ลออรัตน์กุลรพ.พังงารังสี22/05/2012
6นางอัญชลี วงค์ในรพ.สมเด็จพระยุพราชปัวรังสีวินิจฉัย22/05/2012
7นางสาวอัจฉราสุทธาวาสโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์รังสีวิทยา22/05/2012