รายชื่อผู้ลงทะเบียน 
อบรมหลักสูตรที่ 7 “Immunohistochemistry and molecular pathology in breast carcinoma ”
ลำดับคำนำหน้าชื่อนามสกุลสถานที่ปฏิบัติงานหน่วยงานวันที่ลงทะเบียน
1นางสาวกานต์รวีธรรมแสงโรงพยาบาล จุฬาภรณ์พยาธิวิทยา22/01/2013
2นายอภิรามส่งศรีโรงพยาบาลหาดใหญ่พยาธิวิทยากายวิภาค24/01/2013
3นางสาววันวิสาจันทร์หมื่นไวยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000พยาธิวิทยากายวิภาค25/01/2013
4น.ส.ศิราภรณ์เรืองเวชกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค ร.พ.สระบุรีร.พ.สระบุรี25/01/2013
5นายแพทย์กิติศักดิ์วาสนาวิจิตร์โรงพยาบาลนครพิงค์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา28/01/2013
6นายธนากรยาอินทร์รพ.สวรรค์ประชารักษ์พยาธิวิทยากายวิภาค06/02/2013
7น.ต.หญิงมัลลิกานวพานิชย์กองพยาธิกรรมรพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ28/02/2013
8พญ.ศรัญญา กันทาสืบรพ.ลำปางกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค04/03/2013
9นางสาวสลิลศิริอุดมภาสโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรีพยาธิวิทยา06/03/2013
10นายชาญณัฏฐ์ พรมพิงค์งานพยาธิวิทยาโรงพยาบาลสันป่าตอง 06/03/2013
11นางสิริลักษณ์คุณุโรงพยาบาลชานุมานเวชศาสตร์รอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ11/03/2013
12นางสาวรัมย์ชวัลศรีประสิทธิ์รพ.นครพิงค์กลุ่มงานพยาธิวิทยา11/03/2013
13นายปิยศักดิ์ทหราวานิชรพ.วัฒโนสถศูนย์เต้านม14/03/2013