Thursday, March 23, 2017
You are here >   Home
Register  |  Login
  
Minimize

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม

ประกอบด้วย 7 หลักสูตร

 

ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม ประกอบด้วย 7 หลักสูตร ดังนี้

          1. หลักสูตรการรักษาโรคมะเร็งเต้านม Update”

         2. หลักสูตรเทคนิคการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย (Mammogram)

3. หลักสูตรการแปรผลการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัยตามมาตรฐาน BIRADS”

4. หลักสูตร การตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาของสิ่งส่งตรวจจากเต้านมโดยวิธีเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก (Fine Needle Aspiration)”

5. หลักสูตรการผ่าตัดเต้านม (Oncoplastic Breast Surgery)

6. หลักสูตรพยาบาลกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

7. หลักสูตร “Immunohistochemistry and molecular pathology in breast carcinoma”

 

หลักการและเหตุผล

             มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มีอุบัติการณ์สูง เป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย (25.6 ต่อแสนประชากร)      พบมากในช่วงอายุ 45 – 50 ปี และเสียชีวิตประมาณ 4,665 รายต่อปีหรือ 12 รายต่อวัน ดังนั้นเพื่อลดการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมของสตรีก่อนวัยอันควรตลอดจนการลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษา รวมทั้งสุขภาพจิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและบุคคลในครอบครัวรวมทั้งการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงเล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพ เพื่อตอบสนองแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดจนความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศและพัฒนาหน่วยบริการระบบส่งต่อให้มีทิศทางที่ชัดเจนและเป็นระบบตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

              ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวินิจฉัยเพื่อค้นหามะเร็งเต้านม สถานบริการทางการแพทย์จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ตัวอย่างเช่น แพทย์จากโรงพยาบาลชุมชน แพทย์ผู้รับผิดชอบด้านมะเร็งเต้านม ศัลยแพทย์ พยาธิแพทย์ รังสีแพทย์ นักรังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เซลล์วิทยา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและสถานบริการทางการแพทย์ ปรับบริหารการจัดการ  การบริการตามมาตรฐานรวมทั้งการบูรณาการการใช้ทรัพยากรผ่านเครือข่ายบริการและวางระบบการรับและส่งต่อให้สามารถเชื่อมโยงกันเป็นระบบภายในและระบบภายนอกเครือข่ายบริการ เพื่อยกระดับสถานบริการสุขภาพให้มีศักยภาพด้านวิชาการและบริการซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มากขึ้นและได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องมีมาตรฐานเดียวกัน กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ          จึงดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม 7 หลักสูตร

 

วัตถุประสงค์

1.  ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษาโรคมะเร็งตามแนวทาง CPG ที่มีการปรับให้ทันสมัยเพื่อให้  แพทย์และพยาบาลมีความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เหมาะสมตามระดับของสถานบริการและมีระบบส่งต่อที่เหมาะสม

2. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมจากโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือและต้องการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านมตามแผนพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี และบุคลากรระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ

3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการดูแล รักษาพยาบาล และให้คำปรึกษา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

4.  เพื่อลดอัตราการพบมะเร็งเต้านมระยะลุกลามในสตรีไทยและเพิ่มการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม

 

กลุ่มเป้าหมาย

          รังสีแพทย์ ศัลยแพทย์ พยาธิแพทย์ หรือแพทย์ที่สนใจ พยาบาล นักรังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่เซลล์วิทยา เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ในการวินิจฉัย ดูแลและรักษาโรคมะเร็งเต้านมในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่าง มีมาตรฐานและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้

2. อัตราการพบมะเร็งเต้านมในระยะลุกลามต่อระยะเริ่มแรกลดลง