Thursday, October 1, 2020
You are here >   Home
Register  |  Login

 

 

 

โครงการอบรมการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย

 (หลักสูตร 1 เดือน)

                  1.หลักสูตรการแปลผลฟิล์มเอกซเรย์เต้านม (BIRADS)

                  2.หลักสูตรเทคนิคการตรวจมะเร็งเต้านมทางรังสีวินิจฉัย (Mammogram)
 

หลักการและเหตุผล

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเป็นลำดับในผู้หญิงไทย ซึ่งหากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายทำให้มีอัตราการอยู่รอดสูง กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมให้มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง แต่ก้อนที่พบไม่ได้เป็นมะเร็งเสมอไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ด้านรังสีวินิจฉัยซึ่งเป็นการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมที่เป็นมาตรฐานให้แก่บุคลากรในสถาบันบริการทางการแพทย์เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการระบบตติยภูมิ

วัตถุประสงค์

1.ฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวินิจฉัยและเทคนิคการตรวจเต้านมทางรังสีให้แก่รังสีแพทย์ นักรังสีการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

2.เพิ่มพูนประสบการณ์ให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญด้านรังสีวินิจฉัยและเทคนิคการใช้อุปกรณ์การตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัยตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน