Monday, August 3, 2020
You are here >   Home
Register  |  Login

 

     Update กำหนดการ

      ขยายเวลาเปิดรับผลงานวิชาการถึง วันที่ 22 ตุลาคม 2561 สามารถส่งผลงานได้ที่ sci.ncc14@gmail.com

     สามารถชำระเงินผ่านธนาคารได้ตั้งแต่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2561

     ผู้ที่ลงทะเบียนชำระเงินแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เมนู   และมีการยืนยันการชำระเงินส่งไปที่ e-mail ของท่าน

     คณะอนุกรรมการสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่เมนู

     Final Announcement