Monday, November 23, 2020
You are here >   Home
Register  |  Login
 Menu
Minimize

  
Minimize

 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 22

Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing

 

1. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย  รวมจำนวน 40 คน

          พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง  โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ในเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต  เขตละ 1 คน  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 ศูนย์

2. ระยะเวลาการศึกษาอบรม  มีระยะเวลา 18 สัปดาห์

          ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 5 มิถุนายน 2563

3. การรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2562

     ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์  27 ธันวาคม 2562 ทางเว็บไซด์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

4. การสอบสัมภาษณ์   วันที่ 7 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5    

                              อาคารดำรงนิราดูร  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

5. สถานที่เรียนภาคทฤษฎี  โรงแรมในกรุงเทพมหานคร

6. สถานที่เรียนภาคปฏิบัติ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

7. คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังต่อไปนี้

          7.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

          7.2 มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี  หลังสำเร็จการศึกษา

          7.3 ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลหรือในชุมชน ในงานการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

          7.4 มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด

8. เอกสารประกอบการสมัคร : ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ E-Mail : nursetraining.nci@gmail.com

          8.1 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

          8.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1

                (ยังไม่หมดอายุตลอดการศึกษาอบรม) จำนวน 1 ชุด

          8.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด (ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรประจำตัวข้าราชการ)

          8.4 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ชุดข้าราชการ / ชุดพยาบาล เท่านั้น) จำนวน 1 รูป

          8.5 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน

หมายเหตุ :  ขอให้นำเอกสารประกอบการรับสมัครทุกฉบับพร้อมรูปถ่ายมายื่นในวันลงทะเบียน

 

9. หลักการพิจารณาการเข้าศึกษาอบรม ดังนี้

          9.1 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามที่ระบุไว้

          9.2 มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา

          9.3 คณะกรรมการการดำเนินการจัดหลักสูตร ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร โดยการพิจารณาให้มี

               การกระจายของหน่วยงาน และความจำเป็นของหน่วยงาน

          9.4 การตัดสินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

               ถือเป็นที่สิ้นสุด  (จากการสอบสัมภาษณ์)

 

10. การประกาศผลการคัดเลือกเข้ารับการอบรม : ทาง www.nci.go.th   ในวันที่ 8 มกราคม 2563

 

11. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 22 (4 เดือน) มีค่าลงทะเบียนจำนวน

45,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าศึกษาดูงาน ส่วนค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบราชการ

 

12. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

          12.1 นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร         หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล

                                                             โทร.02-202-6800 ต่อ 2624

          12.2 นางสาวเปรมฤดี  บุญภัทรานนท์    หัวหน้างานถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาล

                                                             โทร.02-202-6800 ต่อ 2625

          12.3  นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์อนันท์       ธุรการงานถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาล

                                                             โทร.02-202-6800 ต่อ 2605

 

13. การจัดส่งเอกสารใบสมัคร :  หลังจากส่งเอกสารแล้วขอให้ติดต่อกลับด้วยค่ะ

          ผู้สมัครทุกคนจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทุกรายการที่สมบูรณ์ ครบถ้วน    

 ส่ง E-Mail : nursetraining.nci@gmail.com หรือส่ง EMS /ลงทะเบียน มายัง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามที่อยู่ดังนี้  

 

คุณสุภาภรณ์   วงศ์อนันท์
ภารกิจด้านการพยาบาล  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เลขที่ 268/1  ถ.พระรามที่หก  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพ  10400
(สมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 22)