Saturday, March 23, 2019
You are here >   Training
Register  |  Login
 

 

 

ชื่อหลักสูตร
  (ภาษาไทย)  หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคลินิก อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับทางเดินน้ำดีและตับอ่อน
  (ภาษาอังกฤษ)  Clinical Fellowship Training Program in Hepatobiliary and Pancreatic Surgery

ชื่อประกาศนียบัตร
   (ภาษาไทย)  ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคลินิก อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับทางเดินน้ำดีและตับอ่อน
   (ภาษาอังกฤษ)  Certificate of Clinical Fellowship Training Program in Hepatobiliary and Pancreatic Surgery

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หลักการและเหตุผลในการขอเปิดหลักสูตร

  โรคทางศัลยศาสตร์ ตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน  เป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยในคนไทย และมีแนวโน้มที่พบเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคดังกล่าวนี้ มักเป็นปัญหาสำหรับศัลยแพทย์ทั่วไป ทั้งในการวินิจฉัย การวางแผนการรักษา รวมไปถึงการผ่าตัดรักษา ซึ่งการผ่าตัดรักษาโรคทางศัลยศาสตร์ตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน  เป็นการผ่าตัดที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง การให้การรักษาที่ไม่เหมาะสมอาจจะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยถึงชีวิตได้ ปัจจุบันศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคทางศัลยศาสตร์ตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน  ยังมีจำนวนน้อย ทำให้การดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคนี้ไม่ทั่วถึง กลุ่มงานศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคดังกล่าว จึงได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน  (Clinical Fellowship Training Program in Hepatobiliary and Pancreatic Surgery) เพื่อให้ศัลยแพทย์ที่สนใจได้มีโอกาสในการฝึกฝนเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในผ่าตัดรักษาโรคทางศัลยศาสตร์

 ข้อมูลหลักสูตร
Minimize

Download เอกสาร

      หลักสูตร

      ใบสมัคร