Tuesday, October 22, 2019
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 Viewing Category

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Articles from E-Learning

ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตอนที่ 4 มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายในตัวหญิง

 

posted @ Monday, March 23, 2015 2:14 PM by pooky

ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตอนที่ 3 5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง

 

posted @ Monday, March 23, 2015 2:12 PM by pooky

ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตอนที่ 2 7 สัญญาณอันตราย

 

posted @ Monday, March 23, 2015 2:10 PM by pooky

ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตอนที่ 1 มะเร็งร้าย...รักษาได้

 

posted @ Friday, July 4, 2014 4:18 PM by pooky

สารคดีโรคมะเร็ง ตอนที่ 20 Home Care เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

 

posted @ Monday, February 10, 2014 4:09 PM by pooky

สารคดีโรคมะเร็ง ตอนที่ 19 มะเร็งหลอดอาหาร โรคที่มากับสุขนิสัยการกินที่ไม่ดี

 

posted @ Monday, February 10, 2014 1:25 PM by pooky

สารคดีโรคมะเร็ง ตอนที่ 18 เรื่องน่ารู้ของมะเร็งกล่องเสียง

 

posted @ Monday, February 10, 2014 1:25 PM by pooky

สารคดีโรคมะเร็ง ตอนที่ 17 ก้อนที่คอโตไว อาจกลายเป็นมะเร็งต่อมธัยรอยด์

 

posted @ Monday, February 10, 2014 1:24 PM by pooky

สารคดีโรคมะเร็ง ตอนที่ 16 กินดีอยู่ดีเกินไป ระวังมะเร็งลำไส้ถามหา

 

posted @ Monday, February 10, 2014 12:08 PM by pooky

สารคดีโรคมะเร็ง ตอนที่ 15 มะเร็งป้องกันได้ รักษาได้ เอาชนะได้

 

posted @ Monday, February 10, 2014 12:04 PM by pooky

Previous Page | Next Page