Saturday, May 28, 2022
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 Viewing Category

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Articles from E-Learning

หลักการดูแลผู้ป่วยที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ

 

posted @ Monday, March 30, 2020 11:27 AM by kmadmin

การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการรักษาเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกด้วยวิธีการตัดปากมดลูกด้วยมีด

 

posted @ Monday, March 30, 2020 11:25 AM by kmadmin

การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการรักษาเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกด้วยวิธีการตัดปากมดลูกด้วยลวดไฟฟ้า

 

posted @ Monday, March 30, 2020 11:26 AM by kmadmin

การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการรักษาเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกด้วยวิธีการจี้เย็น

 

posted @ Monday, March 30, 2020 11:24 AM by kmadmin

การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการตรวจวินิจฉัยด้วยกล้องคอลโปสโคป

 

posted @ Monday, March 30, 2020 11:23 AM by kmadmin

เคล็ดลับทวารใหม่ที่ดี เริ่มต้นที่ความเข้าใจ

 

posted @ Monday, March 30, 2020 11:21 AM by kmadmin

ตรวจภายใน..ไม่น่ากลัวอย่างที่คุณคิด

 

posted @ Monday, March 30, 2020 11:20 AM by kmadmin

รังสีรักษากับการรักษามะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม

 

posted @ Monday, March 30, 2020 11:20 AM by kmadmin

สาเหตุและการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

 

posted @ Monday, March 30, 2020 11:19 AM by kmadmin

การเจาะชิ้นเนื้อเต้านม

 

posted @ Monday, March 30, 2020 11:18 AM by kmadmin

Previous Page | Next Page