Saturday, May 28, 2022
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 View Article

Current Articles | Categories | Search | Syndication

ตรวจ DNA ในเลือดรู้ผลมะเร็งบางชนิด

ตรวจ DNA ในเลือดรู้ผลมะเร็งบางชนิด

     HealthDay News: วิธีตรวจ DNA ในเลือดแบบใหม่อาจบอกได้ว่าคนไข้มีมะเร็งหรือไม่ ผลการศึกษานี้ยังเป็นขั้นต้นและมีราคาค่อนข้างแพงมาก หากได้ผลจริงก็ยังไม่รู้จะนำมาใช้อย่างไร อย่างไรก็ตาม นับเป็นความก้าวหน้าอย่างมากในการทดสอบยีน

     Dr.Victor Velculesen ผู้อำนวยการร่วมของโครงการศึกษาชีววิทยาของมะเร็งที่ศูนย์มะเร็งจอห์นฮอปกินส์ กล่าวว่า วิธีนี้เป็นการตรวจหามะเร็งแต่เนิ่น ๆและบอกระดับของมะเร็งที่เป็นเพื่อใช้ในการรักษา การตรวจเลือดเพื่อหาปฏิกิริยาของร่างกายต่อมะเร็งและวิธีตรวจอื่น กำลังได้รับการพัฒนารวมทั้งการหาเซลล์มะเร็งในเลือด วิธีนี้มีความจำเพาะเพราะตรวจหา DNA ที่ล้นออกมาจากเซลล์มะเร็งเข้าสู่เลือดเมื่อเซลล์ตาย

     การตรวจวิธีนี้นักวิจัยสามารถบอกความแตกต่างในคนไข้ 10 รายที่เป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่เทียบกับคนปกติ 10 คน วิธีตรวจนี้ไม่พบความผิดปกติในคนปกติทั้ง 10 คน นักวิจัยศึกษาจีโนมทั้งหมดเพื่อหาวิธีตรวจให้ทราบถึงกลุ่มของมะเร็งหรือมะเร็งแต่ละชนิด ค่าใช้จ่ายในการตรวจหลายพันเหรียญสหรัฐ แต่นักวิจัยเชื่อว่าราคาจะลดลงกว่านี้มาก ในอนาคตเราจะสามารถตรวจหามะเร็งได้เป็นระยะโดยไม่จำเป็นต้องตัดชิ้นเนื้อมาตรวจ แต่ขณะนี้ต้องวิจัยมากขึ้น

     อาจมีอาการแทรกซ้อนหากตรวจพบร่องรอยของมะเร็งแล้วจะทำอย่างไรต่อ เช่นเดียวกับกรณีการตรวจเลือดเพื่อหามะเร็งต่อมลูกหมาก เรียกว่า PSA Test ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเพราะคนไข้บางรายอาจได้รับการรักษาโดยไม่จำเป็น

 

 

ที่มา : THE MEDICINE JOURNAL สรรพสารวงการยา ฉบับที่ 174 ประจำเดือนมกราคม 2556 หน้าที่ 5

posted @ Thursday, April 7, 2016 9:20 AM by pooky

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Find your Rolex men's watch in our collection of prestigious high precision timepieces, ranging from classic elegance to sporty comfort.

posted @ Friday, October 21, 2016 2:42 PM by replica rolex watches


Some homemakers have even taken to marketing replica handbags at http://www.mostpretty.co.uk as an additional business to enhance their cost savings in these times of economic downturn.

posted @ Wednesday, October 18, 2017 2:50 PM by Chanel replica handbags


One of the most effective ways to appreciate best offers on purses reproduction is to purchase via the Net.Chanel bags are salivated over and starved by nearly every lady.

posted @ Wednesday, October 18, 2017 2:50 PM by Hermes Replica Handbags


Click here to post a comment