Saturday, May 28, 2022
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 View Article

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Kadcyla รักษามะเร็งเต้านม

Kadcyla รักษามะเร็งเต้านม

     Kadcyla (ado-trastuzumab emtansine) เป็นยารักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายตัวใหม่ที่ได้รับอนุมัติจาก US FDA ให้ออกจำหน่ายได้ ใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษามะเร็งชนิด HER2-positive metastatic breast cancer (mBC) ในผู้ป่วยที่เคยใช้ยา Herceptin (trastuzumab) และยารักษามะเร็งกลุ่ม taxane มาแล้ว ผู้ป่วยควรเป็นผู้ที่เคยได้รับยารักษาโรคมะเร็งระยะแพร่กระจายมาแล้ว หรือเป็นระยะเริ่มแรกของการกลับเป็นซํ้าของมะเร็งที่กลับมาอีกภายใน 6 เดือนที่จบการรักษาด้วยยาภายหลังผ่าตัด

     HER2 เป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องในการเจริญของเซลล์ ตามปกติโปรตีนนี้จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในคนไข้กลุ่มที่เป็นมะเร็งชนิด HER2-positive และมะเร็งเต้านมบางชนิด การเพิ่มปริมาณ HER2 นี้ ทำให้เซลล์มะเร็งเจริญได้และมีชีวิต

     Kadcyla เป็นยา trastuzumab ที่รบกวนการเจริญของเซลล์มะเร็ง โดยนำส่งตัวยาไปที่เซลล์มะเร็งในตับ ทำให้ก้อนเนื้อเล็กลงซึ่งลดการเจริญและยืดอายุผู้ป่วยได้ นับเป็นยาตัวที่ 4 ที่ใช้รักษามะเร็งโดยมุ่งเน้นไปที่โปรตีน HER2 ตัวยาในกลุ่มนี้ ได้รับการพิจารณาจาก FDA ในช่องทางเร่งด่วน เนื่องจากยาที่มีใช้ในปัจจุบันยังใช้ไม่ได้ผล ยาในกลุ่มนี้ที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ trastuzumab (1998), lapatinib (2007) และ pertuzumab (2012)

     ในด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยา Kadcyla มีผลการศึกษาทางคลินิกในคนไข้ 991 รายที่ได้รับการสุ่มให้ได้รับยา Kadcyla หรือยา lapatinib ร่วมกับยา capecitabine ซึ่งเป็นยาเคมีบำบัดอีกตัวหนึ่ง คนไข้ได้รับการรักษาจนกระทั่งอาการมะเร็งกำเริบอีก หรือจนมีอาการข้างเคียงที่ทนไม่ได้ การศึกษานี้วัดผลจากการยืดอายุของคนไข้และระยะเวลาในการหยุดเจริญของมะเร็ง ผลการทดลองพบว่า กลุ่มที่ได้รับยา Kadcyla มีค่าเฉลี่ยการหยุดเจริญของมะเร็งนาน 9.6 เดือน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ใช้ยา lapatinib + capecitabine มีค่า 6.4 เดือน และค่าเฉลี่ยการยืดอายุของคนไข้ได้ 30.9 เดือน ในกลุ่มที่ใช้ยา Kadcyla และ 25.1 เดือนในอีกกลุ่ม

     ยา Kadcyla มีคำเตือนตีกรอบว่า ยานี้มีพิษต่อตับ หัวใจ และอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนั้นยานี้อาจทำให้เกิดทารกวิรูป จึงต้องตรวจการตั้งครรภ์ก่อนจะใช้ยา

     อาการข้างเคียงที่พบบ่อยในคนไข้ที่ใช้ยา Kadcyla ได้แก่ อาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดกล้ามเนื้อและข้อ มีเกล็ดเลือดตํ่า ระดับของเอนไซม์ในตับสูงขึ้น ปวดศีรษะ และท้องผูก

     โรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุของการตายจากโรคมะเร็งเป็นอันดับสองในสตรี ประมาณว่าสตรีราว 232,340 คนจะตรวจพบมะเร็งเต้านม และเป็นเหตุให้เสียชีวิต 39,620 คน ในปี ค.ศ. 2013 ในสหรัฐอเมริการาว 20% ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีปริมาณของ HER2 โปรตีนเพิ่มขึ้น ซึ่งใช้ยา Kadcyla ได้ผล

 

 

 

ที่มา : THE MEDICINE JOURNAL สรรพสารวงการยา ฉบับที่ 177 ประจำเดือนเมษายน 2556 หน้าที่ 12

posted @ Friday, April 8, 2016 1:53 PM by pooky

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Shop authentic Ray-Ban sunglasses and glasses at Glasses.com where we offer a price match guarantee! Enjoy free shipping and returns on all Ray-Ban frames.

posted @ Thursday, June 15, 2017 1:51 PM by cheap ray ban sunglasses


Click here to post a comment