Saturday, May 28, 2022
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 View Article

Current Articles | Categories | Search | Syndication

ตรวจ PSA มีประโยชน์จริงหรือ

ตรวจ PSA มีประโยชน์จริงหรือ

     Reuters Health: ผู้ชายสูงวัยมักจะไปตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากโดยวิธี prostate specific antigen(PSA) test แล้วตามด้วยการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ แม้ว่าอาการของโรคจะเจริญช้า ๆ และดูไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตแต่อย่างใด

     ในผู้ชายที่ตรวจพบค่า PSA สูง มีเพียง 1 ใน 3 ที่ทำการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อดูว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ ผลการตรวจ PSA สร้างความกังวล กระวนกระวายไม่สบายใจแก่คนไข้ Dr.Louise Walter จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ซานฟรานซิสโก กล่าวว่า ผู้สูงอายุบางคนคิดว่าการตรวจ PSA ก็เหมือนการตรวจเลือดทั่วไปแท้จริงแล้วมันไม่ใช่การตรวจเลือดธรรมดา คนไข้จะรู้ว่าเขามีมะเร็งหรือไม่ หากรู้ผลแล้วจะทำอะไรต่อไป นับเป็นหนึ่งในกระบวนการทดสอบที่จะดูแลใกล้ชิดต่อไป

     การตรวจ PSA test ยังเป็นที่โต้แย้งกันว่าจะได้ประโยชน์จริงหรือไม่ การรักษาหลังจากการตรวจ PSA และตรวจชิ้นเนื้อแล้วอาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียง เช่น หย่อนสมรรถภาพทางเพศ และการตรวจพบมะเร็งในบางรายก็มิได้มีอาการผิดปกติเพราะมะเร็งเจริญช้ามากจนไม่จำเป็นต้องรักษา

     ผลการศึกษาใหม่โดย Walter วิเคราะห์การเบิกประกันสุขภาพและเวชระเบียนของคนไข้ราว 300,000 รายที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปที่ตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมากในปี ค.ศ. 2003 ในจำนวนนี้มีระดับ PSA สูงเกินมาตรฐานถึง 25,000 ราย ขั้นต่อมาสำหรับผู้มีระดับ PSA สูงคือการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อดูว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ มีความร้ายแรงแค่ไหน ต่อมาอีก 5 ปี มีเพียง 1/3 ที่ PSA สูงและมีการตรวจชิ้นเนื้อ

     การตรวจ PSA จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการติดตามด้วยการตรวจชิ้นเนื้อดูว่าเป็นเนื้อร้ายหรือไม่ หากไม่ทำอะไรก็สร้างความกังวลใจในกลุ่มที่มีค่า PSA สูง ดังนั้น ก่อนการตรวจ PSA ควรถามคนไข้ก่อนว่าพร้อมที่จะตรวจชิ้นเนื้อต่อไปหรือไม่ มิฉะนั้นก็จะไม่มีประโยชน์อะไร

     ในกลุ่มชาย 1 ใน 3 ที่มีค่า PSA สูง และตรวจชิ้นเนื้อพบว่ามี 63% ที่พบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก มากกว่า 80% เลือกที่จะรักษาโดยการผ่าตัดหรือการฉายรังสี ในจำนวนนี้เป็นมะเร็งชนิดเจริญช้า ซึ่งไม่จำเป็นต้องรักษา

 

 

ที่มา : THE MEDICINE JOURNAL สรรพสารวงการยา ฉบับที่ 178 ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 หน้าที่ 5

posted @ Monday, April 18, 2016 3:48 PM by pooky

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Give more for less with TOMS Sale. Shop TOMS Sale Section for TOMS Shoes, sunglasses and bags. And yes, even when TOMS are on sale.

posted @ Friday, October 21, 2016 2:44 PM by cheap toms


Click here to post a comment