Saturday, May 28, 2022
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 View Article

Current Articles | Categories | Search | Syndication

ศึกษายีนรู้ต้นเหตุมะเร็ง

ศึกษายีนรู้ต้นเหตุมะเร็ง

     Reuters Health: นักวิจัยชาวอังกฤษได้วางแผนผังกระบวนการก่อกลายพันธุ์ที่อยู่เบื้องหลังการเกิดมะเร็งผลงานนี้จะนำไปสู่การป้องกันและรักษาโรคมะเร็งในอนาคต

     ผลการศึกษาตีพิมพ์ในวารสาร Nature นักวิจัยวิเคราะห์มากกว่า 7,580 จีโนม หรือรหัสพันธุกรรมที่พบในโรคมะเร็ง และพบว่ามี 21 ชนิดที่เป็นลายพิมพ์ หรือ “signature” ของกระบวนการก่อกลายพันธุ์ DNA เรื่องนี้นับเป็นขั้นตอนสำคัญที่ค้นพบกระบวนการที่จะนำไปสู่การเป็นโรคมะเร็ง

     Dr.Serena Nik-Zainal จากสถาบันเวคัมทรัส แซงเวอร์ ผู้วิจัยกล่าวว่า จากการวิเคราะห์ยีนโดยละเอียด เราสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการทำความเข้าใจว่ามะเร็งเกิดได้อย่างไร เพราะเหตุใดมะเร็งทุกชนิดเกิดจากการก่อกลายพันธุ์ของ DNA ภายในเซลล์ของร่างกาย

     นักวิจัยทราบว่าสารบางตัว เช่น เคมีในควันบุหรี่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ปอด ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นมะเร็งปอด หรือรังสีอัลตราไวโอเลต ทำให้ก่อกลายพันธุ์ที่ผิวหนังกลายเป็นมะเร็งผิวหนัง แต่ยังไม่ทราบว่ากระบวนการทางชีววิทยาเป็นอย่างไร จึงเกิดเป็นมะเร็งส่วนใหญ่

     ตอนนี้เรารู้เยอะขึ้นเกี่ยวกับการก่อกลายพันธุ์ แต่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสาเหตุการก่อกลายพันธุ์ว่าเกิดได้อย่างไร และสารที่ก่อให้เกิดการก่อกลายพันธุ์ทำให้เกิดมะเร็งได้อย่างไร

     ทีมวิจัยวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง 7,042 รายทั่วโลก รวมมะเร็ง 30 ชนิด เพื่อหารูปแบบของยีนหรือลายพิมพ์

     กระบวนการก่อกลายพันธุ์พบว่ามะเร็งทุกชนิดมีลายมือ 2 หรือ 3 ชนิด ซึ่งแสดงว่ามีหลายกระบวนการที่ทำงานร่วมกันก่อให้เกิดมะเร็ง

     ผู้วิจัยยังพบว่า มะเร็งแต่ละชนิดมีจำนวนการก่อกลายพันธุ์ต่างกัน ขณะที่การก่อกลายพันธุ์ 2 ตำแหน่งทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูก แต่มี 6 ตำแหน่งที่ทำให้เกิดมะเร็งตับ และลายพิมพ์บางตำแหน่งพบในมะเร็งหลายชนิด ขณะที่บางลายพิมพ์พบเฉพาะในมะเร็งชนิดหนึ่งจากมะเร็งทั้งหมด 30 ชนิด มี 25 ชนิดที่มีลายพิมพ์สัมพันธ์กับการมีอายุ

     ข้อสันนิษฐานที่ว่าอะไรอยู่เบื้องหลังการเกิดมะเร็งทั่วไป ทีมวิจัยพบว่าเอนไซม์บางตระกูลเรียกว่า APOBECs เป็นตัวทำให้ DNA ก่อกลายพันธุ์ และเชื่อมโยงกับการเกิดมะเร็งราว 15 ชนิดหรือครึ่งหนึ่งของมะเร็งทั้งหมด APOBECs อาจถูกกระตุ้นเมื่อร่างกายตอบสนองต่อเชื้อไวรัส อาจทำให้ลายพิมพ์เกิดการชำรุดในจีโนมโดยเอนไซม์ในการป้องกันเซลล์จากไวรัส

 

 

 

ที่มา : THE MEDICINE JOURNAL สรรพสารวงการยา ฉบับที่ 182 ประจำเดือนกันยายน 2556 หน้าที่ 5

posted @ Monday, April 25, 2016 3:51 PM by pooky

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Click here to post a comment