Saturday, May 28, 2022
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 View Article

Current Articles | Categories | Search | Syndication

ความก้าวหน้าในโรคมะเร็งมีมากกว่าที่คิด

ความก้าวหน้าในโรคมะเร็งมีมากกว่าที่คิด

     HealthDay News: แม้ว่าการตายจากโรคมะเร็งยังมิได้ลดลงในทศวรรษที่ผ่านมาเหมือนกับโรคหัวใจ แต่ความก้าวหน้าในวิทยาการด้านมะเร็งมีมากกว่าที่คิด ในขณะที่การตายจากโรคหัวใจ โรคสมองขาดเลือด และอุบัติเหตุลดลงเรื่อย ๆ ทำให้ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้นจนต้องมาเจอกับโรคมะเร็งตอนแก่และเสียชีวิต นั่นคือคำสัมภาษณ์ของ Dr.Samir Soneji หัวหน้าคณะวิจัยคณะแพทยศาสตร์กีเซล ตัวอย่างเช่น จากการศึกษาพบว่า การตายจากโรคหัวใจลดลงถึง 62% ในช่วงปี ค.ศ. 1970-2008 ในช่วงเดียวกันนี้ การตายจากอุบัติเหตุลดลงมากกว่า 1 ใน 3 แต่การตายจากโรคมะเร็งลดลงเพียง 12%

     ทีมวิจัยของ Dr.Soneji ได้คำนึงถึงความก้าวหน้าในการต่อสู้โรคมะเร็ง ในขณะที่โรคอื่น ๆ ลดลง หรืออุบัติเหตุลดลง และผู้คนมีอายุยืนขึ้น ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นตามอายุ ทำให้ดูเหมือนว่าชาวอเมริกันที่มีอายุยืนจะต้องเป็นโรคมะเร็งเมื่อแก่ตัวนักวิจัยพบว่ามีความก้าวหน้าในการลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น การตายจากโรคมะเร็งปอดลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงปี ค.ศ. 1985-2005 เนื่องจากการเลิกสูบบุหรี่ แต่การลดการเสียชีวิตนี้ยังไม่มากเหมือนโรคอื่น เพราะมีคนที่รอดตายจากโรคอื่นมากขึ้น และมีอายุยืนพอที่จะกลายเป็นมะเร็งปอด

     การลดการตายจากโรคมะเร็งอื่น ๆ เช่น มะเร็งลำไส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งเต้านม ลดลงเช่นเดียวกัน

 

 

 

 

ที่มา : THE MEDICINE JOURNAL สรรพสารวงการยา ฉบับที่ 187 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 หน้าที่ 4

posted @ Wednesday, April 27, 2016 3:17 PM by host

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Click here to post a comment