Saturday, May 28, 2022
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 View Article

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Ramucirumab รักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

Ramucirumab รักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

     Ramucirumab (Cyramza) เป็นยาใหม่ที่ได้รับอนุมัติจาก FDA ให้ใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารระยะก้าวหน้า หรือมะเร็งที่รอยต่อหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร (gastroesophageal junction)

     มะเร็งกระเพาะอาหารเกิดบนเยื่อบุผนังกระเพาะอาหาร โดยมากเป็นในผู้ใหญ่ จากข้อมูลของสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา มีการตรวจพบผู้ป่วยโรคนี้ราว 22,220 คน และจะเสียชีวิตราว 10,990 คนในปีนี้

     Ramucirumab ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงก้อนมะเร็งซึ่งเรียกว่า vascular endothelial growth factor (VEGF) receptor 2 antagonist ใช้สำหรับคนไข้ที่ไม่สามารถรับการผ่าตัดได้ หรือคนไข้มีมะเร็งแพร่กระจายหลังจากการรักษาด้วยยากลุ่ม fluoropyrimidine หรือยากลุ่มที่มีพลาตินั่ม

     แม้ว่าอัตราการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารในสหรัฐอเมริกาจะลดน้อยลงในระยะ 40 ปีที่ผ่านมา คนไข้ยังต้องการทางเลือกการรักษาใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่ไม่ตอบสนองต่อยาที่ใช้ในปัจจุบัน Dr.Richard Pazdur ให้ความเห็นและกล่าวว่า ยา Cyramza เป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาที่แสดงว่าสามารถยืดอายุคนไข้ได้ และชะลอการเจริญของมะเร็ง

     ประสิทธิภาพการรักษาและความปลอดภัยของยาได้จากการประเมินผลการวิจัยทางคลินิกที่มีคนไข้ 355 รายที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดที่ผ่าตัดไม่ได้หรือมีการแพร่กระจาย หรือเป็นมะเร็งที่รอยต่อกระเพาะอาหารและหลอดอาหารการทดลองทางคลินิกนี้อยู่ภายใต้โครงการ REGARD เป็นแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมใช้ยาหลอก เป็นแบบปกปิดสองทางในหลายศูนย์การแพทย์ โดยใช้ยาความแรง 10 mg/ml หยดเข้าเส้นเลือดในขนาด 8 mg/kg ทุก 2 สัปดาห์ 2 ใน 3 ของผู้ป่วยได้รับยา Cyramza ส่วนคนไข้ที่เหลือได้รับยาหลอกแล้วดูระยะเวลาจนกว่าคนไข้จะเสียชีวิต (การรอดชีวิตโดยรวม) ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยา Cyramza มีค่าเฉลี่ยการรอดชีวิตโดยรวม 5.2 เดือนเมื่อเทียบกับผู้ได้รับยาหลอกจะมีค่าเฉลี่ย 3.8 เดือน นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับยา Cyramza มีการเจริญของก้อนมะเร็งช้าลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้ยาหลอก ผลจากการวิจัยทางคลินิกครั้งที่ 2 โดยใช้ยา ramucirumab ร่วมกับ paclitaxel เทียบกับอีกกลุ่มที่ได้รับยา paclitaxel อย่างเดียว ก็พบว่ามีการยืดอายุได้มากกว่าในกลุ่มที่ใช้ยา ramucirumab ร่วมด้วย

     อาการข้างเคียงที่พบในกลุ่มที่ใช้ยา ramucirumab ที่พบในการศึกษาทางคลินิกคือ ท้องเสียและมีความดันโลหิตสูง FDA อนุมัติยา Cyramza ภายใต้โปรแกรมเร่งรัดพิเศษซึ่งใช้กับยาที่มีแนวโน้มเบื้องต้นขณะยื่นขึ้นทะเบียนยาว่ามีศักยภาพที่จะเพิ่มความปลอดภัย หรือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับรักษาโรคที่รุนแรงที่ยังไม่มียารักษาได้ผล Cyramzaจัดว่าเป็นยากำพร้า เพราะใช้รักษาโรคที่เป็นกันน้อย

     Cyramza มีคำเตือนตีกรอบว่ายานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือดบางครั้งรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ คนไข้ต้องหยุดใช้ยาทันทีที่มีอาการตกเลือด ห้ามใช้ยาในหญิงมีครรภ์ อาการข้างเคียงอื่นที่อาจพบ ได้แก่ เส้นเลือดแดงโป่งพอง กล้ามเนื้อ หัวใจวาย สมองบวม ซึ่งต้องหยุดยาทันทีมีอาการความดันโลหิตสูง อาจมีอาการ

ปวดศีรษะรุนแรง อาการปวดท้องรุนแรง หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น

 

 

 

 

ที่มา : THE MEDICINE JOURNAL สรรพสารวงการยา ฉบับที่ 190 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 หน้าที่ 12

posted @ Wednesday, April 27, 2016 3:20 PM by host

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Ramucirumab รักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร.

posted @ Friday, October 21, 2016 8:35 PM by Fake Rolex Sale


Buy Rolex online. Vintage, and pre-owned Rolex watches from one of the UK premiere watch dealers located in Mayfair , London.

posted @ Friday, October 21, 2016 8:37 PM by fake rolex watches


Click here to post a comment