Friday, July 1, 2022
Register  |  Login
 เกี่ยวกับเรา
Minimize

หน้าหลัก

 - ประวัติห้องสมุด
 - โครงสร้างหน่วยงาน
 - บุคลากร
 -
ภาพและกิจกรรม

ประวัติห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เริ่มก่อตั้งห้องสมุด-พ.ศ.2513

           นายแพทย์สมชาย สมบูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (12 มกราคม 2513 - 31 ตุลาคม 2529) เป็นผู้ให้จัดตั้งห้องสมุดขึ้น เพื่อมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางของการค้นคว้าเฉพาะสาขาโรคมะเร็ง จึงได้บริจาคหนังสือวิชาการจำนวนหนึ่งและอาจารย์สนั้น พิชิตกุล บริจาคตู้ใส่หนังสือ เริ่มเปิดทำการ(ชั่วคราว) บริเวณชั้น 2 อาคารดำรงนิราดูร

            พ.ศ.2518 ย้ายสถานที่ตั้งห้องสมุดไปอยู่ชั้น 2 ตึกวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็งเป็นการถาวรถึง พ.ศ.2549 มีสายงานขึ้นอยู่กับกลุ่มงานวิชาการ

            เอกสาร สิ่งพิมพ์ทางวิชาการแพทย์ได้จัดเก็บเพื่อให้บริการจนถึงปัจจุบันได้รับการสนับสนุน จาก 2 ส่วน ดังนี้

           1.ได้รับความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศ จัดส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการโรคมะเร็งมาเพื่ออภินันทนาการต่อเนื่อง เช่น WHO,SEAMIC,UICC,IARC และ American Cancer Society

          2.ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติประจำทุกปี โดยจัดหาวารสารต่างประเทศ หนังสือ ตำราวิชาการสาขาโรคมะเร็ง ฯลฯ

            ปัจจุบัน นายแพทย์จินดา  โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ลำดับที่ 9

            พ.ศ.2550 ย้ายสถานที่ตั้งห้องสมุดใหม่ไปอยู่ที่ชั้น 2 อาคารสันทนาการ มีการแบ่งงานใหม่ขึ้นอยู่กับกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.30 น. ถึงปัจจุบัน

            มีบรรณารักษ์ บริหารงานห้องสมุด 8 ท่าน

            1.นงพงา             สุวัฒนานันท์         เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
            2.วิจิตรา             สุทธิพิพัฒน์          บรรณารักษ์ 5
            3.อารายา                  -                 บรรณารักษ์ 4
            4.วิลาวัลย์           ชาติทอง              บรรณารักษ์ 6
            5.สุวรรณ            สัมฤทธิ์                บรรณารักษ์ 5
            6.วารีพร             ศักดิ์สมบูรณ์         บรรณารักษ์ ชำนาญการ
            7.เสาวคนธ์          ศุกรโยธิน             หัวหน้างานห้องสมุด

            8.อาภรณ์            สิงห์สุธรรม           บรรณารักษ์ปฏิบัติการ    
         

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์                                เปิดเวลา 08.30 – 16.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์      ปิดทำการ