16 เมษายน 2557
You are here >   Contact Us
Register  |  Login
 รายละเอียดติดต่อห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
Minimize

ห้องสมุด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ชั้น 2 อาคาร สันทนาการ
268/1 ถนนพระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
E-mail :
ncielibrary@gmail.com


สามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์: 02-354-7025-35 ต่อ 2206

 

*******************************************************
268/1 Rama VI Rd.,Ratchathewi,Bangkok 10400 Thailand (Bangkok Office)
contact:Nci e-library Webmaster Team
Tel 02-354-7025-35- 2206

 ทีมงานเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
Minimize

นางสาว   อาภรณ์      สิงห์สุธรรม    หัวหน้างานห้องสมุด
นาง        อารีย์        มะโนรัตน์       บรรณารักษ์
นางสาว   วิภา          กนกกรรณ์      นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาว   สุภาวดี      นารถธนะรุ่ง    พนักงานห้องสมุด

 ติดต่อห้องสมุดและสอบถามรายละเอียดonline
Minimize
Send