Mode:  
Thursday, July 9, 2020
You are here >   หน้าหลัก
Register  |  Login


  
Minimize


การประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 12

 

วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2557   

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

  จัดโดย  

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคกรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข

---------------------------------------------------------------------------------------

  
Minimize

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ ฟังการบรรยายพิเศษ

 เรื่อง อยู่อย่างไร กับมะเร็  โดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-10.30 น.

ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม C โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ : เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

โทร. 02-354-7025 ต่อ 2241  สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)