Tuesday, August 9, 2022
You are here >   คลังความรู้ > บทความวิชาการ > KM-NEWS
Register  |  Login
 View Article

Current Articles | Categories | Search | Syndication

โรคตับอักเสบซีโยงมะเร็งที่ศีรษะและคอ

ฟ็อกซ์นิวส์ – โรคตับอักเสบซีอาจเป็นสาเหตุให้ความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งที่ศีรษะและคอเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า

        การศึกษาโดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสของสหรัฐอเมริกา ชี้ว่า การรักษาโรคตับอักเสบซีอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งที่ศีรษะและคอ หลังผลการศึกษาเปรียบเทียบกับผู้ที่ปลอดจากเชื้อตับอักเสบซี พบว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อตับอักเสบซีมีความเสี่ยงสูงขึ้น 2.4 เท่าสำหรับมะเร็งในช่องปาก, 2 เท่าสำหรับมะเร็งคอหอยส่วนบน และ 5 เท่าสำหรับมะเร็งกล่องเสียง อย่างไรก็ดี การศึกษาวิจัยนี้ยังไม่อาจระบุว่าไวรัสตับอักเสบซีเป็นสาเหตุของมะเร็งที่ศีรษะและคอโดยตรง

ข้อมูลที่ผ่านมาชี้ว่าไวรัสตับอักเสบซีสัมพันธ์กับมะเร็งหลายชนิด รวมถึงมะเร็งตับและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin และการรักษาด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบซีสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งที่สัมพันธ์กับโรคได้

 

ที่มา : The Medical News สรรพสารวงการแพทย์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 459 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 หน้าที่ 8

 

 

posted @ Wednesday, November 20, 2019 9:15 AM by kmadmin

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Click here to post a comment