Tuesday, August 9, 2022
You are here >   KM Sharing
Register  |  Login


 

 

 KM Sharing เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
Minimize

 

  กิจกรรม KM Sharing ครั้งที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

       การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
       เรื่อง "รังสีร่วมรักษา ซับซ้อนกว่าที่คุณคิด"

         - เอกสารการบรรยาย

  กิจกรรม KM Sharing ครั้งที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

       การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
       เรื่อง "เทคนิคการประเมินด้านจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพ"

         - เอกสารการบรรยาย 1

         - เอกสารการบรรยาย 2

         - เอกสารการบรรยาย 3

  กิจกรรม KM Sharing ครั้งที่ 4 เดือนมกราคม 2560

       การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
       เรื่อง "ระบบการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพและยามะเร็ง"
       ( Health product & Oncology drug vigilance system in Thailand )

         - สรุปเนื้อหาการบรรยาย

กิจกรรม KM Sharing ครั้งที่ 3 เดือนธันวาคม 2559

       การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ CQI GO TO INTER
       เรื่อง "การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ การป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย
       มะเร็งศีรษะและคอที่ทำการผ่าตัด Radial Forearm Free Flap (RFFF) "

         - สรุปเนื้อหาการบรรยาย

  กิจกรรม KM Sharing ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2559

       การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการนำเสนอผลงานวิชาการรมการแพทย์ 2559
       "เส้นทางความสำเร็จกับความเป็นเลิศทางการแพทย์"

         - สรุปเนื้อหาการบรรยาย

         - เอกสารการบรรยาย

         - รูปภาพกิจกรรม

  กิจกรรม KM Sharing ครั้งที่ 1 เดือนกันยายน 2559

       การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในหัวข้อ "การเตรียมตัวไปดูงานที่ญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพ"

         - สรุปเนื้อหาการบรรยาย

         - รูปภาพกิจกรรม