Tuesday, August 9, 2022
You are here >   งานบริการ
Register  |  Login
 งานบริการ
Minimize

หน้าหลัก

  
บริการด้านหนังสือ
      - แนะนำหนังสือใหม่
       - จอง/ยืมต่อด้วยตนเอง
       - สมัครสมาชิก Online
       --------------------------
       - ระเบียบการใช้ห้องสมุด
       - รายชื่อหนังสือคัดเลือก
       - คู่มือการสืบค้น/ยืมต่อ
         /จอง

   บริการด้านวารสาร
      - แนะนำวารสารใหม่
       - วารสารฉบับเผยแพร่
       -
รายชื่อวารสาร
        
ต่างประเทศ(เย็บเล่ม)
       -
บริการสืบค้นบทความ
         วารสารทางการแพทย์

 

 งานบริการ
Minimize

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลงานการให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ตลอดจนการทำบัตรสมาชิกห้องสมุดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และการนำชมห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการที่ขอเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ เช่น นักเรียนพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งกำหนดให้มีขอบข่ายการให้บริการ ดังนี้

 
1.
 
บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
1.1
หนังสือตำราวิชาการ เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์  ยืมได้จำนวน 5 เล่ม/7 วัน และยืมต่อได้อีก 3 ครั้ง (หากไม่มีผู้ใดจองหนังสือเล่มนั้น) ยกเว้นสมาชิกที่ต้องการใช้ให้โทรศัพท์ทวงคืนจากนักวิจัยได้ แต่ผู้ให้ยืมต่อจะต้องรับผิดชอบนำมาคืนห้องสมุดให้ครบถ้วน
1.2 วารสารเล่มปัจจุบันและวารสารเย็บเล่ม งดบริการยืมออกนอกห้องสมุด
1.3 สื่อโสตทัศน์ (ใช้ได้ภายในห้องสมุดเท่านั้น)
 
2.
 
บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า หรือ บรรณารักษ์ให้คำปรึกษา แนะนำแหล่งสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางเครือข่ายInternet และให้คำปรึกษาในการเขียนรายงาน วิจัย สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ทางการแพทย์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
3.
 
บริการยืมระหว่างห้องสมุด(InterLibrary Loan Request) ปัจจุบัน มีมากกว่า 32 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและห้องสมุดภูมิภาค
-ขอยืม ทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดอื่นในกทม.
-ให้ยืม ทรัพยากรสารสนเทศจากสถาบันมะเร็งฯ
 
4.
 
บริการถ่ายสำเนาเอกสารบทความจากฐานข้อมูลJournal Link
 
5.
 
บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติสืบค้นได้ที่
-Website : www.kmnci.com/km/doku

-
http://61.7.255.56/elib
 
6.
 
บริการทำบัตรสมาชิกห้องสมุดและต่ออายุสมาชิกห้องสมุด
 
7.
 
บริการถ่ายสำเนาเอกสาร หน้าละ 1 บาท 
 
8.
 
บริการพิมพ์สำเนาเอกสาร
8.1 สมาชิก(เจ้าหน้าที่) ในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
8.2 บุคคลภายนอก
          - Print ขาว-ดำ หน้าละ 2 บาท
 
9.
 
บริการสแกนเอกสาร หน้าละ 5 บาท 
 
10.
 
บริการวารสารไทย,ต่างประเทศ บทความออนไลน์ บทความละ 30 บาท(เฉพาะบทความภายในห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติเท่านั้น)
 
11.
 
ตอบข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ/ข้อเสนอแนะ
 
12.
 
ติดต่อประสานงานระหว่างห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
13.
 
อัตราค่าปรับเกินกำหนดส่ง
13.1 หนังสือ เล่มละ 10 บาท/เล่ม/วัน
13.2 วิทยานิพนธ์/งานวิจัย เล่มละ 10 บาท/เล่ม/วัน
13.3 หนังสือ วารสาร(สมาชิกทำสูญหายคิดค่าปรับรายวัน+ราคาซื้อหนังสือ2เท่าหรือวารสาร คิดราคา2เท่าของราคาซื้อ+ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร)

 การเป็นสมาชิกและยืมสิ่งพิมพ์ห้องสมุด
Minimize

1.แพทย์และบุคลากร ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค
     -แพทย์ พยาบาล ข้าราชการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค
          -รูปถ่าย 1 นิ้ว1 รูป
          -ใบสมัครสมาชืก
     -ลูกจ้างชั่วคราว
          -รูปถ่าย 1 นิ้ว1 รูป
          -ใบสมัครสมาชิกและลายเซ็นต์ผู้บังคับบัญชา
     มีสิทธิยืมสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้บัตรที่มีแถบบาร์โค้ดที่ออกโดยห้องสมุด

2.บุคคลภายนอก
     -ไม่สามารถยืมหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ได้ แต่สามารถยืมถ่ายสำเนาเอกสารภายในห้องสมุด