Monday, August 8, 2022
Register  |  Login

 

 

พันธกิจของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

      1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  มีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยผู้ร่วมงานและองค์กร

    2. ผลิตสูตินรีแพทย์ที่มีความรู้อย่างครอบคลุมและลึกซึ้งทางด้านมะเร็งนรีเวช และมีทักษะทางหัตถการที่ดี เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และมีทักษะความรู้ระดับซับซ้อน ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการรักษาได้อย่างเหมาะสม

    3. ให้แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึง  ปัญหาสุขภาพของสตรีที่สำคัญในระดับชุมชน  สังคมโดยเฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑล และพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของสังคมและระบบบริการสุขภาพ

    4. ส่งเสริมให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพรวมทั้งกระบวนการคุณภาพ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าคุ้มทุน

    5. พัฒนาความสามารถในการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้วิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

    6. พัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและการปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ

 

 

 

 ...........................................................................................