8 สิงหาคม 2565
Register  |  Login

 

    

  การบริการ

     1. ให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคเฉพาะทางนรีเวช

     2. รับ ผู้ป่วยส่งต่อจาก โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกระบบ

     3. ตรวจติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางนรีเวช

 


  การขอรับบริการ

     1. ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางนรีเวช, ผู้ป่วยที่มีหนังสือส่งตัว (Refer) มาจากโรงพยาบาลอื่น และผู้ป่วยที่มาติดต่อไม่ตรงนัด ติดต่อขอรับบริการได้ที่งานพยาบาลคัดกรองด่านหน้า ชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร

     2. ผู้ป่วยที่มีนัดของคลินิกนรีเวช ยื่นใบนัดที่คลินิกได้ตามวัน เวลาที่กำหนด